Ogłoszenia

NEGOCJACJE STAWKI CZYNSZOWEJ

                                                                                                                                                                                                          Zabrze, dnia 12.01.2021r.

                                                                                       O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

o negocjacji stawki czynszowej w formie wideokonferencji online na lokal mieszkalny                                                       przy ul. Bończyka 17/12 w Zabrzu

W związku ze złożonym wnioskiem o przydział mieszkania z listy mieszkań przeznaczonych do wynajmu w drodze negocjacji stawki czynszowej, Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza, iż termin przeprowadzenia negocjacji w formie wideokonferencji online został wyznaczony na dzień 20.01.2021r. o godzinie 1000

Przedmiotem negocjacji będzie mieszkanie przy:

ul. Bończyka 17/12 na III piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 37,04 m² składające się z pokoju – 19,72 m², kuchni 7,53 m², przedpokoju 6,66 m², łazienki 3,13 m². Wyposażone w instalację wod.-kan., elektryczną, gazową, ogrzewanie piecowe. Możliwość wykonania ogrzewania c.o. gazowego po dobudowaniu dwóch przewodów: wentylacyjnego i spalinowego lub wykonanie ogrzewania elektrycznego po wymianie instalacji elektrycznej w mieszkaniu i w obwodzie klatki schodowej.

Wadium 511,00 zł

Lokal wymaga przeprowadzenia remontu na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa dochodzenia roszczeń finansowych od właściciela lokalu. Negocjacje rozpoczną się od stawki wywoławczej w wysokości 6,90 zł za 1m2, minimalne postąpienie w wysokości 0,10zł za 1m2  powierzchni mieszkania.

          Wszystkie inne osoby zainteresowane zawarciem umowy najmu na w/w lokal mieszkalny winny zgłosić chęć swojego uczestnictwa w negocjacjach drogą mailową pod adresem: eksploatacja@zbm-tbs.zabrze.pl do dnia 19.01.2021r. do godziny 1300

               Zgodnie z „Regulaminem przetargu i negocjacji na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy ZBM-TBS Sp. z o.o.”                        w negocjacjach mogą uczestniczyć:

-       mieszkańcy Gminy Miejskiej Zabrze,

-       osoby nie posiadające tytułu prawnego do innego lokalu lub budynku mieszkalnego, a w przypadku małżonków kiedy żadnemu z nich nie przysługuje tytuł prawny                      do lokalu lub budynku mieszkalnego na terenie Gminy Zabrze

-       WARUNKOWO do negocjacji dopuszcza się osoby nie spełniające w/w kryteriów, a pracujące dla miasta Zabrze, gdy przemawiają za tym szczególne potrzeby Gminy lub organizatora przetargu –  po uzyskaniu stosownej opinii pracodawcy.

              Warunkiem przystąpienia do negocjacji jest:

-       złożenie pisemnego oświadczenia o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miejskiej Zabrze,

-       złożenie pisemnego oświadczenia o braku zadłużenia z tytułu czynszu i mediów w lokalu mieszkalnym, w którym przystępujący do negocjacji jest zameldowany lub               zamieszkuje,

-       złożenie pisemnego zaświadczenia potwierdzonego przez pracodawcę o posiadaniu dochodu z ostatnich trzech miesięcy nie mniejszego niż najniższe wynagrodzenie za   pracę w danym roku, ogłoszone Rozporządzeniem Rady Ministrów w Dzienniku Urzędowym.

-       posiadanie przy sobie aktualnego dowodu tożsamości celem okazania na wideokonferencji.               

               Uczestnik negocjacji powinien zapoznać się z „Regulaminem przetargu i negocjacji na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy ZBM – TBS Sp. z o.o.”, którego treść dostępna jest na stronie internetowej: www.zbm-tbs.zabrze.pl, ze stanem technicznym licytowanego lokalu mieszkalnego, a także                               z dokumentacją techniczną lokalu znajdującą się w REB Nr 6 przy Pl. Warszawskim 10 w Zabrzu tel. (032) 271-42-05.

               Lokal mieszkalny będący przedmiotem negocjacji można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 po uprzednim uzgodnieniu terminu udostępnienia lokalu z pracownikiem REB Nr 6 przy Pl. Warszawskim 10 w Zabrzu.

               Informujemy, iż wygrywający negocjacje zobowiązany jest podpisać umowę najmu w REB Nr VI  w terminie do dwóch tygodni od dnia negocjacji  tj. do 03.02.2021r.                   W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie zostanie podpisana umowa, o przeznaczeniu lokalu decyduje Zarząd Spółki. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania negocjacji bez podania przyczyny.

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej