Ogłoszenia

OGŁOSZENIE


Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zabrzu Spółka z o.o. ogłasza licytację ustną nieograniczoną na wysokość stawki czynszowej, na poniżej wymieniony lokal mieszkalny położony na terenie miasta Zabrze. Ustala się cenę wywoławczą za 1m² powierzchni użytkowej mieszkania w wysokości 7,61zł, minimalne postąpienie 0,10zl/m2.

  • Plac Dworcowy 5/1 - wadium 8.810 zł

Lokal mieszkalny składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i spiżarki o powierzchni mieszkalnej 54,68m², użytkowej 96,52m², wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową. Mieszkanie usytuowane jest na I piętrze. Mieszkanie wymaga przeprowadzenia remontu, który należy wykonać na własny koszt i we własnym zakresie, w związku z czym nie pobiera się kaucji zabezpieczającej.
Lokal znajduje się w budynku o uregulowanym stanie prawnym. 
Pierwsza licytacja odbędzie się 14.06.2018r. o godz.13ºº w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Pl. Warszawski 10, IIIp., świetlica (pokój 307). Oferenci zobowiązani są do wpłaty wadium w dniu 11 i 12 czerwca 2018r. w kasie tutejszego Zarządu, pokój 220, II piętro, w godz. 9ºº – 12ºº, po uprzednim zgłoszeniu się do Działu Eksploatacji - pokój 223 IIp.
Druga licytacja odbędzie się 21.06.2018r. o godz. 12ºº, a wpłaty wadium 18 i 19 czerwca 2018r. w kasie, w godz. 9ºº-12ºº .

Osoba przystępująca do licytacji zobowiązana jest dostarczyć do Działu Eksploatacji pokój 223, II piętro, najpóźniej w dniu wpłaty wadium następujące dokumenty:

  • zaświadczenie o stałym zameldowaniu w mieście Zabrzu lub o zatrudnieniu

    z ostatnich 2 lat w przypadku braku stałego zameldowania na terenie miasta Zabrze.

  • zaświadczenie zarządcy potwierdzające, iż osoba przystępująca do licytacji i jej współmałżonek nie posiadają tytułu prawnego do mieszkania, w którym obecnie zamieszkują,

  • w przypadku zamieszkiwania osoby przystępującej do licytacji w zasobach Gminy Zabrze - potwierdzenie o nie zaleganiu z tytułu czynszu i innych opłat.

    Osoby posiadające zadłużenie wobec Gminy nie mogą przystąpić do licytacji.
    Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

Wadium przepada na rzecz Właściciela, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu. Wygrywający powinien podpisać umowę najmu w terminie do 3 tygodni od dnia przetargu. Nie wywiązanie się z podanego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z lokalu i utratą wadium. Informuje się, że wygrywający licytację przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do złożenia weksla in blanco zabezpieczającego należność czynszu za okres 1 roku. Weksel winien być poręczony przez 2 osoby otrzymujące stałe dochody.

Regulamin licytacji na wysokość czynszu lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m² bądź lokali o mniejszej powierzchni wskazanych przez Prezydenta Miasta dostępny jest na tablicy informacyjnej w tutejszym Zarządzie.

 Oględzin można dokonać bezpośrednio w lokalu:
Plac Dworcowy 5/1 dnia 08.06.2018r. w godz.1400- 1430

 Bliższych informacji udziela Dział Eksploatacji w Zarządzie Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. przy Pl. Warszawskim 10, , pokój 223, II piętro, w godzinach urzędowania tj.: poniedziałek 7ºº – 17ºº, wtorek – piątek 7ºº – 15ºº lub telefonicznie pod Nr telef. (32) 3733 933.


Licytacja_czynszu_pl._Dworcowy.pdf

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej