Ogłoszenia

WOLNE MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA


Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, Plac Warszawski 10 ogłasza ustny I przetarg na licytację stawki czynszu wolnego lokali mieszkalnych – do remontu we własnym zakresie - będących własnością Spółki oraz II termin przetargu dla lokali mieszkalnych, które nie zostaną wynajęte w drodze I przetargu.

Dla niżej wymienionych lokali mieszkalnych

I przetarg odbędzie się w dniu 03.02.2020 r. o godz. 12.00

II przetarg odbędzie się w dniu 10.02.2020 r. o godz. 12.00

1. ul. Bytomska 3A/3 na parterze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 52,80 m² składające się z 2 pokoi – 13,86 m², 14,60 m², kuchni 16,32 m², przedpokoju 5,14 m², łazienki 2,88 m². Wyposażone w instalację: elektryczną, wod.-kan., gazową, centralnego ogrzewania z nitki ciepłowniczej i instalację ciepłej wody użytkowej z nitki ciepłowniczej.

Wadium 5 703,00 zł (lokal można oglądać w dniu 24.01.2020 r. w godz. od 9.00 do 9.30)

2. ul. Bytomska 3A/5 na I piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 51,88 m² składające się z 2 pokoi – 13,72 m², 13,64 m², kuchni 19,32 m², przedpokoju 2,56 m², łazienki 2,64 m². Wyposażone w instalację: elektryczną, wod.-kan., gazową, centralnego ogrzewania z nitki ciepłowniczej i instalację ciepłej wody użytkowej z nitki ciepłowniczej.

Wadium 5 604,00 zł (lokal można oglądać w dniu 24.01.2020 r. w godz. od 9.00 do 9.30)

3. ul. Gagarina 15/43 na X piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 31,50 m2 składające się z 1 pokoju 19,60 m2, kuchni 6,20 m2, przedpokoju 2,30 m², łazienki 3,40 m².Wyposażone w instalację: elektryczną, wod.-kan., gazową, centralnego ogrzewania z nitki ciepłowniczej i instalację ciepłej wody użytkowej z nitki ciepłowniczej.

Wadium 3 402,00 zł (lokal można oglądać w dniu 24.01.2020 r. w godz. od 11.00 do 11.30)

4. ul. Gagarina 21/6 na III piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 52,90 m2 składające się z 2 pokoi – 11,80 m2, 21,80 m², kuchni 7,30 m2, przedpokoju 7,30 m², łazienki 4,70 m².Wyposażone w instalację: elektryczną, wod.-kan., gazową, centralnego ogrzewania z nitki ciepłowniczej i instalację ciepłej wody użytkowej z nitki ciepłowniczej.

Wadium 5 714,00 zł (lokal można oglądać w dniu 24.01.2020 r. w godz. od 11.45 do 12.15)

5. ul. Zgody 1/3 na I piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 46,48 m² składające się z 2 pokoi – 24,55 m², 10,86 m², kuchni 11,07 m². Wyposażone w instalację: elektryczną, wod.-kan., ogrzewanie: możliwość wykonania ogrzewania c.o. etażowego węglowego po dobudowaniu dwóch przewodów wentylacyjnego i dymowego lub wykonanie ogrzewania elektrycznego po wymianie instalacji elektrycznej w mieszkaniu i w obwodzie klatki schodowej.

Wadium 3 849,00 zł (lokal można oglądać w dniu 24.01.2020 r. w godz. 9.45 do 10.15)

Zaświadczenie o wysokości dochodów z ostatnich trzech miesięcy, oświadczenie o braku zadłużenia z tytułu czynszu i mediów w lokalu mieszkalnym, dowód wniesienia wadium oraz pisemne oświadczenia (druki do wypełnienia w pokoju 223, II piętro), że uczestnicy postępowania zapoznali się z warunkami przetargu i warunki te przyjmują bez zastrzeżeń należy złożyć w pokoju 223, II piętro do dnia 31.01.2020 r. do godz. 14.00.Wadium należy wpłacić do dnia 31.01.2020 r. do godziny 13.00 w kasie ZBM-TBS Sp. z o.o. 41- 800 Zabrze, Plac Warszawski 10 (pokój 220, II piętro) lub na rachunek bankowy Spółki o numerze 70124042271111000048479929 tytuł wpłaty: wadium za lokal do przetargu.

Dla lokali mieszkalnych, które nie zostały wynajęte w drodze I przetargu w dniu 03.02.2020 r., II przetarg odbędzie się w dniu 10.02.2020 r. o godz. 12.00. Lokale można będzie oglądać w dniu 04.02.2020 r. w godz. od 9.00 do 9.30.

Zaświadczenie o wysokości dochodów z ostatnich trzech miesięcy, oświadczenie o braku zadłużenia z tytułu czynszu i mediów w lokalu mieszkalnym, dowód wniesienia wadium oraz pisemne oświadczenia (druki do wypełnienia w pokoju 223, II piętro), że uczestnicy postępowania zapoznali się z warunkami przetargu i warunki te przyjmują bez zastrzeżeń należy złożyć w pokoju 223, II piętro do dnia 07.02.2020 r. do godz. 14.00. Wadium należy wpłacić do dnia 07.02.2020 r. do godziny 13.00 w kasie ZBM-TBS Sp. z o.o., Zabrze, Plac Warszawski 10 (pokój 220, II piętro) lub na rachunek bankowy Spółki o numerze 70124042271111000048479929 tytuł wpłaty: wadium za lokal do przetargu.

Przetargi odbywają się w salce konferencyjnej ZBM-TBS Sp. z o.o., 41-800 Zabrze pl. Warszawski 10 (pokój 311, III piętro).

Brak możliwości łączenia lokali i przydziału dwóch mieszkań dla tego samego oferenta w przetargu.

Przystępujący do przetargu przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do wykonania instalacji grzewczej: ogrzewania węglowego, które spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 lub ogrzewania elektrycznego lub gazowego.

Stawkę wyjściową w I i II przetargu dla lokali mieszkalnych w poz. od 1 do 4 ustalono w wysokości 9,00 zł za 1 m², dla lokalu w poz. 5 w I i II przetargu 6,90 zł za 1 m², natomiast wysokość postąpienia 0,50 zł za 1m2. W przetargu mogą uczestniczyć tylko mieszkańcy Gminy Miejskiej Zabrze. Dopuszcza się osoby nie będące mieszkańcami Zabrza, ale świadczące pracę dla Gminy Miasta Zabrze.Przystępujący do przetargu muszą złożyć pisemne oświadczenie o braku zadłużenia z tytułu czynszu i mediów w lokalu mieszkalnym, w którym są obecnie zameldowani lub zamieszkują wraz z zaświadczeniem wystawionym przez pracodawcę o wysokości osiągniętych średnich dochodów brutto w okresie ostatnich trzech miesięcy, których wysokość nie może być mniejsza niż najniższe wynagrodzenie za pracę w danym roku ogłoszone Rozporządzeniem Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw. W przetargu mogą też uczestniczyć inne osoby, o których mowa w regulaminie przetargu. Uczestnik przetargu powinien zapoznać się z regulaminem przetargu oraz ze stanem technicznym licytowanego lokalu mieszkalnego. Z treścią regulaminu przetargu można zapoznać się na stronie internetowej: www.zbm-tbs.zabrze.pl oraz dodatkowo z dokumentacją techniczną lokalu w administracji przy Pl. Warszawskim 10 (pokój 207, II piętro) w Zabrzu tel. (32) 271 42 05. Ponadto uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać przy sobie dokument tożsamości. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie w kasie przedsiębiorstwa wadium za każdy lokal, do licytacji którego przystępuje oferent. Wadium złożone przez wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi i zostaje wliczone na poczet przyszłego czynszu wolnego liczonego bez mediów. Wygrywający przetarg zobowiązany jest spisać umowę najmu w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu, nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia przeprowadzenia przetargu. Lokal mieszkalny, który nie zostanie wynajęty w trakcie II przetargu trafi na listę lokali do negocjacji na stawkę czynszu wolnego lokali mieszkalnych, która zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółki. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

LUTY_-_przetarg_stawka_czynszu_wolnego.pdf

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej