Ogłoszenia

WOLNY LOKAL MIESZKALNY


Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zabrzu Spółka z o. o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszowej na n/w lokal mieszkalny położony na terenie miasta Zabrze.

Ustala się cenę wywoławczą za 1m² powierzchni użytkowej mieszkania w wysokości 7,61zł, minimalne postąpienie 0,10zł/m2.

  • ul. 3 Maja 38/5 – wadium 9 550,00 zł.

Lokal składa się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki o powierzchni mieszkalnej (pokoi) 80,40m², użytkowej 104,60m², usytuowany na II piętrze, wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie indywidualne-gazowe.

Mieszkanie wymaga przeprowadzenia remontu na własny koszt i we własnym zakresie.

Lokal znajduje się w budynku o nieuregulowanym stanie prawnym – brak możliwości wykupu mieszkania.

 Pierwsza licytacja odbędzie się 23.08.2019r. o godz.12ºº w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., Pl. Warszawski 10, IIIp., świetlica (pokój 316). Oferenci zobowiązani są do osobistego stawienia się z dowodem osobistym do Działu Eksploatacji - pokój 223, II piętro, w terminie do dnia 22.08.2019r., w godzinach urzędowania (7.00-15.00), celem zgłoszenia chęci udziału w przetargu. Warunkiem udziału w przetargu jest dokonanie wpłaty w/w wadium na wskazany rachunek bankowy Spółki i okazanie dowodu wpłaty przed przystąpieniem do przetargu.

Wpłacającym winna być osoba przystępująca do przetargu, a na druku przelewu wymagana jest informacja „wadium za lokal mieszkalny przy ul. 3 Maja 38/5 w Zabrzu”.

 W przypadku braku oferentów w pierwszym terminie przetargu, druga licytacja odbędzie się 30.08.2019r. o godz.12ºº w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., Pl. Warszawski 10, IIIp., świetlica (pokój 316). Oferenci zobowiązani są do osobistego stawienia się z dowodem osobistym do Działu Eksploatacji - pokój 223, II piętro, w terminie do dnia 29.08.2019r., w godzinach urzędowania (7.00-15.00), celem zgłoszenia chęci udziału w przetargu. Warunkiem udziału w drugim terminie przetargu jest dokonanie wpłaty wadium na zasadach przedstawionych jak wyżej.

 Ponadto osoba przystępująca do licytacji zobowiązana jest dostarczyć do Działu Eksploatacji pokój 223, II piętro, najpóźniej w dniu poprzedzającym termin przetargu następujące dokumenty:

  • zaświadczenie o stałym zameldowaniu w Zabrzu,

  • zaświadczenie o zatrudnieniu z ostatnich 2 lat w przypadku braku stałego zameldowania na terenie miasta Zabrze,

  • zaświadczenie zarządcy potwierdzające, iż osoba przystępująca do przetargu i jej współmałżonek nie posiadają tytułu prawnego do mieszkania, w którym obecnie zamieszkują,

  • w przypadku zamieszkiwania osoby przystępującej do przetargu w zasobach Gminy Zabrze - potwierdzenie o nie zaleganiu z tytułu czynszu i innych opłat.

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

 Wygrywający powinien podpisać umowę najmu w terminie do 3 tygodni od dnia przetargu/negocjacji. Nie wywiązanie się z podanego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z lokalu.

Informuje się, że wygrywający przetarg/negocjacje przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do złożenia weksla in blanco zabezpieczającego należność czynszu za okres 1 roku. Weksel winien być poręczony przez 2 osoby posiadające stałe dochody bądź emeryta.

Osoby posiadające zadłużenie wobec Gminy nie mogą przystąpić do negocjacji.

 Do przetargu/negocjacji mogą przystąpić osoby:

  • które są stałymi mieszkańcami Zabrza, nie posiadające tytułu prawnego do innego lokalu lub budynku mieszkalnego (w przypadku małżonków tytuł prawny nie przysługujący żadnemu z nich),

  • osoby nie zameldowane na terenie Gminy ale zatrudnione od co najmniej 2 lat, nie posiadające tytułu prawnego do innego lokalu lub budynku mieszkalnego,

    a także osoby ,

  • które z uwagi na szczególne potrzeby Gminy winny zamieszkać na terenie miasta Zabrze.

 Wygrywający przetarg/negocjację zobowiązany jest przeprowadzić remont mieszkania we własnym zakresie i na własny koszt, w związku z czym nie pobiera się kaucji zabezpieczającej.

 Regulamin licytacji na wysokość czynszu lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m² bądź lokali o mniejszej powierzchni wskazanych przez Prezydenta Miasta dostępny jest w tutejszym Zarządzie (II piętro, pokój 223 ).

 Oględzin mieszkania można dokonać bezpośrednio w lokalu:

ul. 3 Maja 38/5 w dniu 14.08.2019r. w godz.10ºº- 10³º

 Bliższych informacji udziela Dział Eksploatacji w Zarządzie Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. przy Pl. Warszawskim 10, pokój 223, II piętro, w godzinach urzędowania tj.: poniedziałek 7ºº – 17ºº, wtorek – piątek 7ºº – 15ºº lub telefonicznie pod Nr telef. 32 3733 933.

 przetarg_3_maja_38_5.pdf

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej