Ogłoszenia

OGŁOSZENIE NEGOCJACJE - termin

OGŁOSZENIE NEGOCJACJE - termin

Zabrze, dnia 15.06.2020r.

O G Ł O S Z E N I E

o negocjacji stawki czynszowej w formie wideokonferencji on line na lokal mieszkalny przy ul. Kołłątaja 5/7 w Zabrzu

 

W związku ze złożonym wnioskiem o przydział mieszkania z listy mieszkań przeznaczonych do wynajmu w drodze negocjacji stawki czynszowej, Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza, iż termin przeprowadzenia negocjacji w formie wideokonferencji on line został wyznaczony na dzień 23.06.2020r. o godzinie 1000.

Przedmiotem negocjacji będzie mieszkanie przy:

ul. Kołłątaja 5/7 na I piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 32,45 m² składające się z pokoju – 19,18 m², kuchni 13,27 m², wc na klatce schodowej. Wyposażone w instalację: elektryczną, wod.-kan. i elektryczną, ogrzewanie piecowe. Możliwość podłączenia pieców grzewczych na paliwo stałe do istniejących przewodów kominowych lub wykonanie ogrzewania elektrycznego po wymianie instalacji elektrycznej w mieszkaniu i w obwodzie klatki schodowej.

Wadium 448,00 zł

Lokal wymaga przeprowadzenia remontu na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa dochodzenia roszczeń finansowych od właściciela lokalu.

Negocjacje rozpoczną sięod stawki wywoławczej w wysokości 6,90 zł za 1m2, minimalne postąpienie w wysokości 0,10zł za 1m2 powierzchni mieszkania.

Wszystkie inne osoby zainteresowane zawarciem umowy najmu na w/w lokal mieszkalny winny zgłosić chęć swojego uczestnictwa w negocjacjach drogą mailową pod adresem: eksploatacja@zbm-tbs.zabrze.pldo dnia 22.06.2020r. do godziny 1300.

Zgodnie z „Regulaminem przetargu i negocjacji na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy ZBM-TBS Sp. z o.o.” w negocjacjach mogą uczestniczyć:

  • mieszkańcy Gminy Miejskiej Zabrze,

  • osoby nie posiadające tytułu prawnego do innego lokalu lub budynku mieszkalnego, a w przypadku małżonków kiedy żadnemu z nich nie przysługuje tytuł prawny do lokalu lub budynku mieszkalnego na terenie Gminy Zabrze

  • WARUNKOWO do negocjacji dopuszcza się osoby nie spełniające w/w kryteriów, a pracujące dla miasta Zabrze, gdy przemawiają za tym szczególne potrzeby Gminy lub organizatora przetargu – po uzyskaniu stosownej opinii pracodawcy.

Warunkiem przystąpienia do negocjacji jest:

  • złożenie pisemnego oświadczenia o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miejskiej Zabrze,

  • złożenie pisemnego oświadczenia o braku zadłużenia z tytułu czynszu i mediów w lokalu mieszkalnym, w którym przystępujący do negocjacji jest zameldowany lub zamieszkuje,

  • złożenie pisemnego zaświadczenia potwierdzonego przez pracodawcę o posiadaniu dochodu z ostatnich trzech miesięcy nie mniejszego niż najniższe wynagrodzenie za pracę w danym roku, ogłoszone Rozporządzeniem Rady Ministrów w Dzienniku Urzędowym.

  • posiadanie przy sobie aktualnego dowodu tożsamości celem okazania na wideokonferencji.

Uczestnik negocjacji powinien zapoznać się z „Regulaminem przetargu i negocjacji na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy ZBM – TBS Sp. z o.o.”, którego treść dostępna jest na stronie internetowej: www.zbm-tbs.zabrze.pl, ze stanem technicznym licytowanego lokalu mieszkalnego, a także z dokumentacją techniczną lokalu znajdującą się w REB Nr 6 przy Pl. Warszawskim 10 w Zabrzu tel. (032) 271-42-05.

Lokal mieszkalny będący przedmiotem negocjacji można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 po uprzednim uzgodnieniu terminu udostępnienia lokalu z pracownikiem REB Nr 6 przy Pl. Warszawskim 10 w Zabrzu.

Informujemy, iż wygrywający negocjacje zobowiązany jest podpisać umowę najmu w REB Nr VI w terminie do dwóch tygodni od dnia negocjacji tj. do 07.07.2020r.W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie zostanie podpisana umowa, o przeznaczeniu lokalu decyduje Zarząd Spółki. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania negocjacji bez podania przyczyny.

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej