Ogłoszenia

WOLNE LOKALE

Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zabrzu Spółka z o.o. ogłasza negocjacje na wysokość stawki czynszowej, na lokal mieszkalny położony na terenie miasta Zabrze przy ul. Sienkiewicza 18/6.

Lokal składa się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki o powierzchni mieszkalnej 77,70m², użytkowej 102,56m², II piętro, wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe. Mieszkanie wymaga przeprowadzenia remontu na własny koszt i we własnym zakresie.
Lokal znajduje się w budynku o nieuregulowanym stanie prawnym – brak możliwości wykupu mieszkania.

Ustala się cenę wywoławczą za 1m² powierzchni użytkowej mieszkania w wysokości 7,35zł.
Oferty należy składać w formie pisemnej w biurze podawczym, w pokoju 220, II piętro, w Zarządzie Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Ponadto osoba przystępująca do negocjacji zobowiązana jest dołączyć do pisma:
- zaświadczenie o zatrudnieniu z ostatnich 2 lat w przypadku braku stałego zameldowania na terenie miasta Zabrze,
- zaświadczenie zarządcy potwierdzające, iż osoba przystępująca do negocjacji i jej współmałżonek nie posiadają tytułu prawnego do mieszkania, w którym obecnie zamieszkują,
- w przypadku zamieszkiwania osoby przystępującej do negocjacji w zasobach Gminy Zabrze - potwierdzenie o nie zaleganiu z tytułu czynszu i innych opłat.
Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lokalu z negocjacji bez podania przyczyny.
Wygrywający powinien podpisać umowę najmu w terminie 3 tygodni od dnia negocjacji.Nie wywiązanie się z podanego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z lokalu.

Informuje się, że wygrywający negocjacje przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do złożenia weksla in blanco zabezpieczającego należność czynszu za okres 1 roku. Weksel winien być poręczony przez 2 osoby posiadające stałe dochody w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę bądź emeryta, którego świadczenia emerytalne są w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Osoby posiadające zadłużenie wobec Gminy nie mogą przystąpić do negocjacji.

Do negocjacji mogą przystąpić osoby:
- które są stałymi mieszkańcami Zabrza,nie posiadające tytułu prawnego do innego lokalu lub budynku mieszkalnego (w przypadku małżonków tytuł prawny nie przysługujący żadnemu z nich),
- osoby nie zameldowane na terenie Gminy ale zatrudnione od co najmniej 2 lat, nie posiadające tytułu prawnego do innego lokalu lub budynku mieszkalnego,
- a także osoby, które z uwagi na szczególne potrzeby Gminy winny zamieszkać na terenie miasta Zabrze.

Wygrywający negocjację zobowiązany jest przeprowadzić remont mieszkania we własnym zakresie i na własny koszt, w związku z czym nie pobiera się kaucji zabezpieczającej.

Regulamin licytacji na wysokość czynszu lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m² bądź lokali o mniejszej powierzchni wskazanych przez Prezydenta Miasta dostępny jest w tutejszym Zarządzie (II piętro, pokój 223).

ogłaszenie negocjacje na wysokość stawki czynszowej na lokal mieszkalny przy ul. Sienkiewicza 18/6.pdf

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej