Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. oferuje wynajem lokalu mieszkalnego w budynku prywatnym, zarządzanym przez ZBM - TBS Sp. z o.o. w drodze negocjacji stawki czynszowej od stawki wywoławczej 9,00zł za 1 m2, minimalne postąpienie 1,00zł za 1m2.

 Mieszkanie do wynajmu położone jest w Zabrzu, przy ul. 3-go Maja 94/11, usytuowane na II piętrze, składające się z 1 pokoju o powierzchni 20,16m2 i kuchni o powierzchni 13,20m2, a także łazienki wykonanej z części pokoju bez zezwolenia do legalizacji. Powierzchnia ogólna – 33,36m2.

 Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, ogrzewanie piecowe, WC na klatce schodowej.

 Osoby zainteresowane wynajmem winny zgłosić się do Działu Eksploatacji, przy Placu Warszawskim 10 w Zabrzu (II piętro, pokój 223), celem złożenia pisemnej chęci wzięcia udziału w negocjacjach. Warunkiem przystąpienia do negocjacji jest przedłożenie zaświadczenia o dochodach za okres 3-ch ostatnich miesięcy oraz potwierdzenie o nie zaleganiu z tytułu czynszu i innych opłat w aktualnym miejscu zamieszkania.

 Osoby posiadające zadłużenie nie mogą przystąpić do negocjacji.

Przyszły najemca zobowiązany będzie do przeprowadzenia remontu i uzupełnienia wyposażenia technicznego lokalu mieszkalnego, zgodnie z zakresem robót wytyczonych w umowie o remont.

 Remont mieszkania należy wykonać na własny koszt i we własnym zakresie w zamian za zwolnienie z czynszu (bez opłat za media) przez okres 3-ch miesięcy.

 Po tym terminie przyszły najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat za czynsz zgodnie z wynikiem negocjacji oraz opłaty za media.

 Po zakończeniu robót remontowych i ich protokolarnym odbiorze przez Rejon Ekploatacji Budynków Nr VI przy ul. Szczęść Boże 1a w Zabrzu, w miejsce umowy o remont zostanie zawarta umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony. Warunkiem jej podpisania będzie wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości 1.000 zł. Kaucja podlegać będzie zwrotowi w przypadku wyprowadzenia się najemcy z mieszkania lub zostanie zatrzymana przez Właściciela nieruchomości w przypadku stwierdzenia dewastacji mieszkania lub zaległości z tytułu czynszu i pozostałych opłat.

 Oględzin mieszkania i zapoznanie się z jego stanem technicznym można dokonać zgłaszając się po klucze do Rejonu Eksploatacji Budynków Nr VI przy ul. Szczęść Boże 1a w Zabrzu (tel. kontaktowy 32 271 42 05), w godzinach urzędowania tj. od 7.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku.

  Bliższych informacji udziela Dział Eksploatacji w Zarządzie Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. przy Pl. Warszawskim 10, pokój 223, II piętro, w godzinach urzędowania tj.: poniedziałek 7ºº – 17ºº, wtorek – piątek 7ºº – 15ºº lub telefonicznie pod Nr telef. (32) 3733 933. Treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej ZBM-TBS Spółka z o.o. https://zbm-tbs.zabrze.pl/wynajem/lokale-mieszkalne/negocjacje/aktualne

NEGOCJACJE_3_MAJA_94_-11.pdf

 

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej