Ogłoszenia

Negocjacje online - lokal mieszkalny

                                                                                                                                                                                                         Zabrze, dnia 29.06.2023r.

                                                                                       O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

o negocjacji stawki czynszowej w formie wideokonferencji online na lokal mieszkalny

przy ul. STASZICA 13/5 w Zabrzu

W związku ze złożonym wnioskiem o przydział mieszkania z listy mieszkań przeznaczonych do wynajmu w drodze negocjacji stawki czynszowej, Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza, iż termin przeprowadzenia negocjacji w formie wideokonferencji online został wyznaczony na dzień 06.07.2023r. o godzinie 1000

Przedmiotem negocjacji będzie mieszkanie przy:

ul. Staszica 13/5 na II piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 27,05m² składające się z 2 pokoi – 11,93m², 4,04m², kuchni 6,77m², przedpokoju 4,31m², WC na klatce schodowej. Wyposażone w instalację wod.- kan., elektryczną, instalacja grzewcza do wykonania: możliwość wykonania ogrzewania węglowego, które spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5. klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń według normy PN-EN 303-5:2012 lub wykonanie ogrzewania elektrycznego po wymianie instalacji w mieszkaniu. Czasowe zwolnienie z czynszu.

Wadium 427,00 zł

Lokal wymaga przeprowadzenia remontu na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa dochodzenia roszczeń finansowych od właściciela lokalu. Negocjacje rozpoczną się od stawki wywoławczej w wysokości 7,90 zł za 1m2, minimalne postąpienie w wysokości 0,10zł za 1m2  powierzchni mieszkania.

          Wszystkie inne osoby zainteresowane zawarciem umowy najmu na w/w lokal mieszkalny winny zgłosić chęć swojego uczestnictwa w negocjacjach drogą mailową pod adresem: wyślij wiadomość do dnia 05.07.2023r. do godziny 1300

           Zgodnie z „Regulaminem przetargu i negocjacji na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy ZBM-TBS Sp. z o.o.” w negocjacjach mogą uczestniczyć:

-         mieszkańcy Gminy Miejskiej Zabrze,

-         osoby nie posiadające tytułu prawnego do innego lokalu lub budynku mieszkalnego, a w przypadku małżonków kiedy żadnemu z nich nie przysługuje tytuł prawny do lokalu lub budynku mieszkalnego na terenie Gminy Zabrze

-         WARUNKOWO do negocjacji dopuszcza się osoby nie spełniające w/w kryteriów, a pracujące dla miasta Zabrze, gdy przemawiają za tym szczególne potrzeby Gminy lub organizatora przetargu –  po uzyskaniu stosownej opinii pracodawcy.

Warunkiem przystąpienia do negocjacji jest:

-         złożenie pisemnego oświadczenia o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miejskiej Zabrze,

-        złożenie pisemnego oświadczenia o braku zadłużenia z tytułu czynszu i mediów w lokalu mieszkalnym, w którym przystępujący do negocjacji jest zameldowany lub zamieszkuje,

-        złożenie pisemnego zaświadczenia potwierdzonego przez pracodawcę o posiadaniu dochodu z ostatnich trzech miesięcy nie mniejszego niż najniższe wynagrodzenie za pracę w danym roku, ogłoszone Rozporządzeniem Rady Ministrów w Dzienniku Urzędowym.

-        posiadanie przy sobie aktualnego dowodu tożsamości celem okazania na wideokonferencji.      

                Uczestnik negocjacji powinien zapoznać się z „Regulaminem przetargu i negocjacji na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy ZBM – TBS Sp. z o.o.”, którego treść dostępna jest na stronie internetowej: www.zbm-tbs.zabrze.pl, ze stanem technicznym licytowanego lokalu mieszkalnego, a także z dokumentacją techniczną lokalu znajdującą się w REB Nr 6 przy Pl. Warszawskim 10 w Zabrzu tel. (032) 271-42-05.

                Lokal mieszkalny będący przedmiotem negocjacji można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1300 po uprzednim uzgodnieniu terminu udostępnienia lokalu z pracownikiem REB Nr 6 przy Pl. Warszawskim 10 w Zabrzu.

                Informujemy, iż wygrywający negocjacje zobowiązany jest podpisać umowę najmu w REB Nr VI  w terminie do dwóch tygodni od dnia negocjacji  tj. do 03.03.2023r. W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie zostanie podpisana umowa wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania negocjacji bez podania przyczyny.

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej