Ogłoszenia

WOLNE LOKALE MIESZKALNE

Zabrze, dnia 12.02.2020r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

o negocjacji stawki czynszowej na lokal mieszkalny w Zabrzu, ul. Bytomskiej 3a/3

 

W związku ze złożonym wnioskiem o przydział mieszkania z listy mieszkań przeznaczonych do wynajmu w drodze negocjacji stawki czynszowej, Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza, iż termin przeprowadzenia negocjacji został wyznaczony na dzień 24.02.2020r.     o godzinie 1000, w siedzibie Spółki, Plac Warszawski 10, pokój 307, III piętro (świetlica).

Przedmiotem negocjacji będzie mieszkanie

ul. Bytomska 3A/3 na parterze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 52,80 m² składające się z 2 pokoi – 13,86 m², 14,60 m², kuchni 16,32 m², przedpokoju 5,14 m²,                        łazienki 2,88 m². Wyposażone w instalację: elektryczną, wod.-kan., gazową, centralnego ogrzewania z nitki ciepłowniczej i instalację ciepłej wody użytkowej z nitki ciepłowniczej. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa dochodzenia roszczeń finansowych od właściciela lokalu.

Negocjacje rozpoczną się od stawki wywoławczej w wysokości 9,00 zł za 1m2, minimalne postąpienie w wysokości 0,10zł za 1m2  powierzchni mieszkania.

          Wszystkie inne osoby zainteresowane zawarciem umowy najmu na w/w lokal mieszkalny winny zgłosić do dnia 21.02.2020r., do godziny 1400, w siedzibie Spółki przy Placu Warszawskim 10 – w Dziale Eksploatacji  (pokój 223, II piętro) na piśmie chęć uczestnictwa w negocjacjach. Wadium wynosi 950,40 zł.

            Zgodnie z „Regulaminem przetargu i negocjacji na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy ZBM-TBS Sp. z o.o.” w negocjacjach mogą uczestniczyć:

–    mieszkańcy Gminy Miejskiej Zabrze,

–    osoby nie posiadające tytułu prawnego do innego lokalu lub budynku mieszkalnego, a w przypadku małżonków kiedy żadnemu z nich nie przysługuje tytuł prawny do lokalu lub budynku mieszkalnego na terenie Gminy Zabrze

–    WARUNKOWO do negocjacji dopuszcza się osoby nie spełniające w/w kryteriów, a pracujące dla miasta Zabrze, gdy przemawiają za tym szczególne potrzeby Gminy lub organizatora przetargu –  po uzyskaniu stosownej opinii pracodawcy.

Warunkiem przystąpienia do negocjacji jest:

–    złożenie pisemnego oświadczenia o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miejskiej Zabrze,

–   złożenie pisemnego oświadczenia o braku zadłużenia z tytułu czynszu i mediów w lokalu mieszkalnym, w którym przystępujący do negocjacji jest zameldowany lub               zamieszkuje,

–    złożenie pisemnego zaświadczenia potwierdzonego przez pracodawcę o posiadaniu dochodu z ostatnich trzech miesięcy nie mniejszego niż najniższe wynagrodzenie za   pracę w danym roku, ogłoszone Rozporządzeniem Rady Ministrów w Dzienniku Urzędowym.

–    posiadanie przy sobie aktualnego dowodu tożsamości w chwili składania oświadczeń jak i w dniu negocjacji.

Stosowne druki oświadczeń dostępne są Dziale Eksploatacji (pokój 223, II piętro).

               Uczestnik negocjacji powinien zapoznać się z „Regulaminem przetargu i negocjacji na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy   ZBM – TBS Sp. z o.o.”, którego treść dostępna jest na stronie internetowej: www.zbm-tbs.zabrze.pl, ze stanem technicznym licytowanego lokalu mieszkalnego, a także                                 z dokumentacją techniczną lokalu znajdującą się w REB Nr 6 przy Placu Warszawskim 10 w Zabrzu tel. (032) 271-42-05.

               Lokal mieszkalny będący przedmiotem negocjacji można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 po uprzednim zgłoszeniu się po klucze             w REB Nr 6 przy Placu Warszawskim 10 w Zabrzu.

               Informujemy, iż wygrywający negocjacje zobowiązany jest podpisać umowę najmu w REB Nr 6  w terminie do dwóch tygodni od dnia negocjacji  tj. do 9 marca 2020r. W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie zostanie podpisana umowa, o przeznaczeniu lokalu decyduje Zarząd Spółki.

               Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania negocjacji bez podania przyczyny.

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej