Ogłoszenia

Negocjacje na lokal mieszkalny

Negocjacje na lokal mieszkalny


O G Ł O S Z E N I E

o negocjacji stawki czynszowej na lokal mieszkalny przy ul. Zgody 1/3 w Zabrzu

 

W związku ze złożonym wnioskiem o przydział mieszkania z listy mieszkań przeznaczonych do wynajmu w drodze negocjacji stawki czynszowej, Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza, iż termin przeprowadzenia negocjacji został wyznaczony na dzień 02.09.2020r. o godzinie 11.00, w formie wideokonferencji.

Przedmiotem negocjacji będzie mieszkanie przy:

ul. Zgody 1/3 na I piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 46,48 m² składające się z 2 pokoi – 24,55 m², 10,86 m², kuchni 11,07 m². Wyposażone w instalację: elektryczną, wod.-kan., ogrzewanie: możliwość wykonania ogrzewania c.o. etażowego węglowego po dobudowaniu dwóch przewodów wentylacyjnego i dymowego lub wykonanie ogrzewania elektrycznego po wymianie instalacji elektrycznej w mieszkaniu i w obwodzie klatki schodowej.
Wadium
641,00 zł Lokal wymaga przeprowadzenia remontu na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa dochodzenia roszczeń finansowych od właściciela lokalu.

Negocjacje rozpoczną sięod stawki wywoławczej w wysokości 6,90 zł za 1m2, minimalne postąpienie w wysokości 0,10zł za 1m2 powierzchni mieszkania.

Wszystkie inne osoby zainteresowane zawarciem umowy najmu na w/w lokal mieszkalny winny zgłosić do dnia 01.09.2020r. do godziny 13.00 pisemnie chęć uczestnictwa w negocjacjach na adres mailowy: eksploatacja@zbm-tbs.zabrze.pl

Zgodnie z „Regulaminem przetargu i negocjacji na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy ZBM-TBS Sp. z o.o.” w negocjacjach mogą uczestniczyć:

  • mieszkańcy Gminy Miejskiej Zabrze,

  • osoby nie posiadające tytułu prawnego do innego lokalu lub budynku mieszkalnego, a w przypadku małżonków kiedy żadnemu z nich nie przysługuje tytuł prawny do lokalu lub budynku mieszkalnego na terenie Gminy Zabrze

  • WARUNKOWO do negocjacji dopuszcza się osoby nie spełniające w/w kryteriów, a pracujące dla miasta Zabrze, gdy przemawiają za tym szczególne potrzeby Gminy lub organizatora przetargu – po uzyskaniu stosownej opinii pracodawcy.

Warunkiem przystąpienia do negocjacji jest:

  • złożenie pisemnego oświadczenia o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miejskiej Zabrze,

  • złożenie pisemnego oświadczenia o braku zadłużenia z tytułu czynszu i mediów w lokalu mieszkalnym, w którym przystępujący do negocjacji jest zameldowany lub zamieszkuje,

  • złożenie pisemnego zaświadczenia potwierdzonego przez pracodawcę o posiadaniu dochodu z ostatnich trzech miesięcy nie mniejszego niż najniższe wynagrodzenie za pracę w danym roku, ogłoszone Rozporządzeniem Rady Ministrów w Dzienniku Urzędowym.

  • posiadanie przy sobie aktualnego dowodu tożsamości w momencie rozpoczęcia wideokonferencji.

Stosowne druki oświadczeń zostaną przesłane mailem zwrotnym.

Uczestnik negocjacji powinien zapoznać się z „Regulaminem przetargu i negocjacji na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy ZBM – TBS Sp. z o.o.”, którego treść dostępna jest na stronie internetowej: www.zbm-tbs.zabrze.pl, ze stanem technicznym licytowanego lokalu mieszkalnego, a także z dokumentacją techniczną lokalu znajdującą się w REB Nr 6 przy Pl. Warszawskim 10 w Zabrzu tel. (032) 271-42-05.

Lokal mieszkalny będący przedmiotem negocjacji można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 po uprzednim zgłoszeniu się po klucze w REB Nr 6 przy Pl. Warszawskim 10 w Zabrzu.

Informujemy, iż wygrywający negocjacje zobowiązany jest podpisać umowę najmu w REB Nr VI w terminie do dwóch tygodni od dnia negocjacji tj. do 16.09.2020r.W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie zostanie podpisana umowa, o przeznaczeniu lokalu decyduje Zarząd Spółki.Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania negocjacji bez podania przyczyny.

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej