Ogłoszenia

MIESZKANIA DO REMONTU


Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 41 - 800 Zabrze, Plac Warszawski 10 ogłasza ustne negocjacje stawki czynszowej lokali mieszkalnych – do remontu we własnym zakresie z czasowym zwolnieniem z czynszu bez mediów, będących własnością Spółki.

 1. ul. Dąbrowskiego 17/6 na I piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 37,40m² składające się z 1 pokoju – 14,03m², kuchni 23,37m², WC na klatce schodowej. Wyposażone w instalację elektryczną, wod-kan, gaz, ogrzewanie piecowe, możliwość podłączenia kotła c.o. 5 klasy na paliwo stałe po dobudowaniu przewodu wentylacyjnego lub podłączenia kotła c.o. gazowego po dobudowaniu przewodów – wentylacyjnego i spalinowego po zewnętrznej ścianie budynku, ewentualnie wykonanie ogrzewania elektrycznego po wymianie instalacji elektrycznej.

Wadium 464,00 zł

2. ul. Staszica 13/5 na II piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 27,05m² składające się z 2 pokoi – 11,93m², 4,04m², kuchni 6,77m², przedpokoju 4,31m², WC w piwnicy. Wyposażone w instalację elektryczną, wod-kan, ogrzewanie piecowe.

Wadium: 336,00 zł

Brak możliwości łączenia lokali i przydziału dwóch mieszkań dla tego samego oferenta w negocjacji.

Przystępujący do negocjacji przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do wykonania instalacji grzewczej: ogrzewania węglowego, które spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 lub ogrzewania elektrycznego lub gazowego.

Osoby zainteresowane zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego w drodze negocjacji zgłaszają na piśmie chęć uczestniczenia w negocjacjach. Organizator negocjacji wyznacza termin przeprowadzenia negocjacji ustnych. W negocjacjach ustnych biorą udział wszyscy zainteresowani, którzy zgłosili chęć uczestnictwa przed ich rozpoczęciem. Stawkę wyjściową ustalono w wysokości 6,20 zł za 1m2, natomiast wysokość postąpienia 0,10 zł za 1m2. W negocjacjach mogą uczestniczyć tylko mieszkańcy Gminy Miejskiej Zabrze. Dopuszcza się osoby nie będące mieszkańcami Zabrza, ale świadczący pracę dla Gminy Miasta Zabrze. Przystępujący do negocjacji muszą złożyć pisemne oświadczenie o braku zadłużenia z tytułu czynszu i mediów w lokalu mieszkalnym, w którym są obecnie zameldowani lub zamieszkują wraz z zaświadczeniem wystawionym przez pracodawcę o wysokości osiągniętych średnich dochodów brutto w okresie ostatnich trzech miesięcy, których wysokość nie może być mniejsza niż najniższe wynagrodzenie za pracę w danym roku ogłoszone Rozporządzeniem Rady Ministrów w Dzienniku Urzędowym.

Uczestnik negocjacji powinien zapoznać się z regulaminem negocjacji oraz ze stanem technicznym licytowanego lokalu mieszkalnego. Z treścią regulaminu negocjacji można zapoznać się na stronie internetowej: www.zbm-tbs.zabrze.pl oraz dodatkowo z dokumentacją techniczną lokalu w administracji przy Pl. Warszawskim 10 (pokój 207, II piętro) w Zabrzu, tel. (32) 271-42-05.

Zaświadczenie o wysokości dochodów z ostatnich trzech miesięcy, oświadczenie o braku zadłużenia z tytułu czynszu i mediów w lokalu mieszkalnym oraz pisemne oświadczenia, że uczestnicy postępowania zapoznali się z warunkami negocjacji i warunki te przyjmują bez zastrzeżeń należy złożyć w pokoju 223, II piętro. Ponadto uczestnicy negocjacji zobowiązani są posiadać przy sobie dokument tożsamości. Warunkiem udziału w negocjacjach jest wpłacenie gotówką w kasie ZBM-TBS lub na rachunek bankowy Spółki o numerze 70124042271111000048479929 wadium za lokal do negocjacji, którego przystępuje oferent. Wadium złożone przez wygrywającego negocjacje nie podlega zwrotowi i zostaje zaliczone na poczet przyszłego czynszu liczonego bez mediów. Lokale mieszkalne można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Wygrywający negocjacje zobowiązany jest spisać umowę najmu w terminie wyznaczonym przez organizatora negocjacji, nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia przeprowadzenia negocjacji.

Organizator negocjacji zastrzega sobie prawo odwołania negocjacji bez podania przyczyny.

ogloszenie_na_stawke_czynszu_wolnego_negocjacje_-_zwolnienie_z_czynszu_16.07.2019.pdf

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej