Ogłoszenia

Negocjacje na lokale mieszkalne

                                                                                                                                                                    Zabrze, dnia 08.04.2024r.

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

o negocjacji stawki czynszowej w formie wideokonferencji online na lokal mieszkalny przy ul. Kołłątaja 5/11

W związku ze złożonym wnioskiem o przydział mieszkania z listy mieszkań przeznaczonych do wynajmu w drodze negocjacji stawki czynszowej,         Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. ogłasza, iż termin przeprowadzenia negocjacji w formie wideokonferencji online został wyznaczony na dzień 18.04.2024r. o godzinie 1000

Przedmiotem negocjacji będzie mieszkanie przy:

ul. Kołłątaja 5/11 na II piętrze.

Mieszkanie o powierzchni użytkowej 33,37 m² składające się z pokoju – 19,87m², kuchni - 8,10m², łazienki – 5,40m². Wyposażone w instalację wod.- kan., elektryczną, instalacja  grzewcza: ogrzewanie elektryczne podłogowe (kuchnia i łazienka), w pokoju - brak instalacji grzewczej. Możliwość wykonania ogrzewania elektrycznego w pokoju (według posiadanego protokołu technicznego pomiaru instalacji elektrycznej) lub wykonanie ogrzewania węglowego, które spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5. klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń według normy PN-EN 303-5:2012.

Wadium           527,00 zł                                            

Lokal wymaga przeprowadzenia remontu na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa dochodzenia roszczeń finansowych od właściciela lokalu.

Negocjacje rozpoczną się od stawki wywoławczej w wysokości 7,90 zł za 1m2, minimalne postąpienie w wysokości 0,10zł za 1m2  powierzchni mieszkania.

Wszystkie inne osoby zainteresowane zawarciem umowy najmu na w/w lokal mieszkalny winny zgłosić chęć swojego uczestnictwa w negocjacjach drogą mailową pod adresem: wyślij wiadomość i przesłać komplet dokumentów do dnia 17.04.2024r. do godziny 1300

Zgodnie z „Regulaminem przetargu i negocjacji na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy                              ZBM-TBS Sp. z o. o.”  w negocjacjach mogą uczestniczyć:

-         mieszkańcy Gminy Miejskiej Zabrze,

-         osoby nie posiadające tytułu prawnego do innego lokalu lub budynku mieszkalnego, a w przypadku małżonków kiedy żadnemu z nich nie przysługuje tytuł prawny do lokalu lub budynku mieszkalnego na terenie Gminy Zabrze

-         WARUNKOWO do negocjacji dopuszcza się osoby nie spełniające w/w kryteriów, a pracujące dla miasta Zabrze, gdy przemawiają za tym szczególne potrzeby Gminy lub organizatora przetargu –  po uzyskaniu stosownej opinii pracodawcy.

              Warunkiem przystąpienia do negocjacji jest:

-         złożenie pisemnego oświadczenia o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miejskiej Zabrze,

-         złożenie pisemnego oświadczenia o braku zadłużenia z tytułu czynszu i mediów w lokalu mieszkalnym, w którym przystępujący do negocjacji jest zameldowany lub zamieszkuje,

-         złożenie pisemnego zaświadczenia potwierdzonego przez pracodawcę o posiadaniu dochodu z ostatnich trzech miesięcy nie mniejszego niż najniższe wynagrodzenie za pracę w danym roku, ogłoszone Rozporządzeniem Rady Ministrów w Dzienniku Urzędowym.

-        posiadanie przy sobie aktualnego dowodu tożsamości celem okazania na wideokonferencji.        

            Uczestnik negocjacji powinien zapoznać się z „Regulaminem przetargu i negocjacji na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy ZBM – TBS Sp. z o. o.”, którego treść dostępna jest na stronie internetowej: www.zbm-tbs.zabrze.pl, ze stanem technicznym licytowanego lokalu mieszkalnego, a także z dokumentacją techniczną lokalu znajdującą się w REB Nr 6 przy Pl. Warszawskim 10 w Zabrzu tel. (32) 271-42-05.

            Lokal mieszkalny będący przedmiotem negocjacji można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1300 po uprzednim uzgodnieniu terminu udostępnienia lokalu z pracownikiem REB Nr 6 przy Pl. Warszawskim 10 w Zabrzu.

Informujemy, iż wygrywający negocjacje zobowiązany jest podpisać umowę najmu w REB Nr VI  w terminie do dwóch tygodni od dnia negocjacji                   tj. do 02.05.2024r. W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie zostanie podpisana umowa wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora.             Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania negocjacji bez podania przyczyny.

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej