Ogłoszenia

LOKAL MIESZKALNY DO WYNAJĘCIA!


W związku ze złożonym wnioskiem o przydział mieszkania z listy mieszkań przeznaczonych do wynajmu w drodze negocjacji stawki czynszowej, Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza, iż termin przeprowadzenia negocjacji został wyznaczony na dzień 13.03.2019r. o godzinie 10.00, w siedzibie Spółki, Plac Warszawski 10, pokój 307, III piętro (świetlica).

Przedmiotem negocjacji będzie mieszkanie:

ul. Zgody 1/9 - o powierzchni użytkowej 65,24 m2, składające się z 2 pokoi, kuchni,przedpokoju, wc na klatce schodowej. Mieszkanie wyposażone jest w instalację wod-kan, elektryczną,ogrzewanie piecowe. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa dochodzenia roszczeń finansowych od właściciela lokalu.

Negocjacje rozpoczną sięod stawki wywoławczej w wysokości 6,20 zł za 1m2, minimalne postąpienie w wysokości 0,10zł za 1m2 powierzchni mieszkania.

Wszystkie inne osoby zainteresowane zawarciem umowy najmu na w/w lokal mieszkalny winny zgłosić do dnia 12.03.2019r. do godziny 1300, w siedzibie Spółki przy Placu Warszawskim 10 – w Dziale Eksploatacji (pokój 223, II piętro) na piśmie chęć uczestnictwa w negocjacjach. Wadium 809 zł.

Zgodnie z „Regulaminem przetargu i negocjacji na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy ZBM-TBS Sp. z o.o.” w negocjacjach mogą uczestniczyć:

  • mieszkańcy Gminy Miejskiej Zabrze,

  • osoby nie posiadające tytułu prawnego do innego lokalu lub budynku mieszkalnego, a w przypadku małżonków kiedy żadnemu z nich nie przysługuje tytuł prawny do lokalu lub budynku mieszkalnego na terenie Gminy Zabrze

  • WARUNKOWO do negocjacji dopuszcza się osoby nie spełniające w/w kryteriów, a pracujące dla miasta Zabrze, gdy przemawiają za tym szczególne potrzeby Gminy lub organizatora przetargu – po uzyskaniu stosownej opinii pracodawcy.

Warunkiem przystąpienia do negocjacji jest:

  • złożenie pisemnego oświadczenia o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miejskiej Zabrze,

  • złożenie pisemnego oświadczenia o braku zadłużenia z tytułu czynszu i mediów w lokalu mieszkalnym, w którym przystępujący do negocjacji jest zameldowany lub zamieszkuje,

  • złożenie pisemnego zaświadczenia potwierdzonego przez pracodawcę o posiadaniu dochodu z ostatnich trzech miesięcy nie mniejszego niż najniższe wynagrodzenie za pracę w danym roku, ogłoszone Rozporządzeniem Rady Ministrów w Dzienniku Urzędowym.

  • posiadanie przy sobie aktualnego dowodu tożsamości w chwili składania oświadczeń jak i w dniu negocjacji.

Stosowne druki oświadczeń dostępne są Dziale Eksploatacji (pokój 233, II piętro).

Uczestnik negocjacji powinien zapoznać się z „Regulaminem przetargu i negocjacji na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy ZBM – TBS Sp. z o.o.”, którego treść dostępna jest na stronie internetowej: www.zbm-tbs.zabrze.pl, ze stanem technicznym licytowanego lokalu mieszkalnego, a także z dokumentacją techniczną lokalu znajdującą się w REB Nr 6 przy Pl. Warszawskim 10 tel. (032) 271-42-05.

Lokal mieszkalny będący przedmiotem negocjacji można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 po uprzednim zgłoszeniu się po klucze w REB Nr 6 przy Pl. Warszawskim 10 w Zabrzu.

Informujemy, iż wygrywający negocjacje zobowiązany jest podpisać umowę najmu w REB Nr VI w terminie do dwóch tygodni od dnia negocjacji tj. do 27.03.2019r.W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie zostanie podpisana umowa, o przeznaczeniu lokalu decyduje Zarząd Spółki.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania negocjacji bez podania przyczyny.

OGOSZENIE_NEGOCJACJE_Zgody_1m9.pdf

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej