Zarządzanie wspólnotą mieszkaniową i nieruchomościami

Wspólnotom Mieszkaniowym oferujemy kompleksowe usługi zarządzania nieruchomościami oparte na trzech filarach świadczonych usług.

Poniżej przedstawiamy Państwu szeroki zakres obowiązków jakie wykonujemy, aby Państwa nieruchomość funkcjonowała prawidłowo. Jednak nie chcemy koncentrować się tylko na obowiązkach, ale podjąć się ambitnego wyzwania jakim jest zwiększenie wartości zarządzanej nieruchomości.

Zapraszamy do naszej siedziby, aby rozpoznać potencjał jaki tkwi w Państwa obiektach.

Zajmujemy się przeprowadzeniem skomplikowanego procesu prawno-inwestycyjnego związanego z adaptacją powierzchni niezagospodarowanych czy termomodernizacją, analizą potencjału reklamowego jaki generuje nieruchomość, badaniem możliwości zmiany funkcji użytkowej i potencjalnego popytu na jej wynajem.

Nasze zadania

Utrzymanie należytego stanu technicznego budynku

 • Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie w wymaganiami prawa budowlanego
 • Prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego
 • Sprawowanie profesjonalnego nadzoru nad wykonywanymi pracami.
 • Weryfikowanie kosztorysów.
 • Pozyskiwanie kredytów w bankach komercyjnych, również z dofinansowaniem remontów ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego czy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
 • Organizowanie otwartych konkursów ofert na przeprowadzane remonty – wyboru ofert dokonują Przedstawiciele Wspólnoty
 • Doświadczeni pracownicy zapewniają szybkie i skuteczne usuwanie awarii
 • W dni wolne od pracy bezpieczeństwo zapewnia Pogotowie Awaryjne

Formalno-prawna eksploatacja nieruchomości

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu sprawnie wykonujemy wszystkie obowiązki związane z powstaniem nowej wspólnoty oraz dalszą obsługą:

 • Wykonywanie wszelkich obowiązków nałożonych na wspólnotę mieszkaniową przez ustawę o własności lokali oraz inne akty prawne, w tym rozporządzeniaZawieranie umów na dostawę mediów dla nieruchomości oraz innych usług
 • Zapewnienie dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci
 • Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokalu i najemców w lokalach wyodrębnionych
 • Utrzymanie w należyty porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali (w tym dźwigów osobowych), terenu nieruchomości określonego zgodnie z wyrysem z ewidencji gruntów, chodnika przed nieruchomością i innych terenów
 • Zapewnienie usług kominiarskich i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych (np.: dźwigów osobowych, anten zbiorczych i domofonów
 • Wykonywanie bieżącej konserwacji i bieżących napraw, a w szczególności dokonywanie napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokali, ciepłej i zimnej wody, gazu, domofonu, dźwigów osobowych, zbiorczej anteny telewizyjnej i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej, usuwanie awarii i ich skutków na warunkach określonych w umowie
 • Ubezpieczenie budynków położonych na nieruchomości wspólnej, opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych należnych od nieruchomości wspólnej, o ile nie są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali
 • Reprezentacja ogółu właścicieli w sprawach dotyczących wspólnoty przed sądem i poza sądami
 • Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej
 • Przygotowanie projektów planu gospodarczego (w formie planu rzeczowo – finansowego) i korekt tego planu – w tym przychodów i wydatków z funduszu remontowego Wspólnoty, przygotowywanie rozliczeń planu gospodarczego, w tym rozliczeń funduszu remontowego
 • Otwarcie rachunku bankowego dla wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy
 • Przygotowanie informacji kwartalnych o poniesionych kosztach utrzymywania nieruchomości oraz przychodach wspólnoty (jeżeli z takim żądaniem wystąpi 1/10 właścicieli lokali)
 • Pobieranie i windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń w nieruchomości wspólnej
 • Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń w stosunku do właścicieli lokali (a w przypadku przyjęcia zlecenia Gminy lub Skarbu Państwa - w stosunku do najemców) dotyczących dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej
 • Rozliczanie z właścicielami opłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną, windykacje opłat należnych od właścicieli lokali w postępowaniu sądowym

Optymalizacja finansowo-księgowa wspólnoty mieszkaniowej

Umiejętność właściwej analizy dochodów i kosztów oraz ich prognozowania jest podstawą bezpieczeństwo i stabilności finansowej. Wysokie koszty energii oraz perspektywa ich dalszego wzrostu pozostają wyzwaniem dla zarządcy, którego zadaniem jest ich optymalizacja oraz podjęcie działań mających na celu maksymalizację dochodów wspólnoty oraz minimalizowanie kosztów.

 • Prowadzenie ewidencji księgowej dla wspólnoty mieszkaniowej
 • Prowadzenie sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego
 • Optymalizacja podatkowa
 • Sporządzanie rzetelnych rozliczeń finansowych wspólnot mieszkaniowych
 • Członkowie wspólnot posiadają dostęp do wszystkich dokumentów księgowych
Biuletyn informacji publicznej