Historia

ZBM-TBS Sp. z o.o. jest największym zarządcą nieruchomości na terenie miasta Zabrze oraz jedną z większych tego typu firm w Polsce. Spółka prawa handlowego powstała w 1994 roku w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego, które powstało w 1953 roku.

23 sierpnia 2007 roku sporządzonym aktem notarialnym Repertorium A nr 8994/2007 dokonano rozszerzenia działalności Zarządu Budynków Komunalnych o obowiązki powierzone Towarzystwu Budownictwa Społecznego i stworzono podmiot o nowej nazwie: Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Obecnie ZBM-TBS Sp. z o.o. zarządza ponad 1100 wspólnotami mieszkaniowymi, ponadto Spółka zarządza nieruchomościami należącymi do majątku własnego spółki.

Od 2016 roku ZBM-TBS jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Towarzystw Budownictwa Społecznego, która jest dobrowolną, samodzielną i trwałą organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą Towarzystwa Budownictwa Społecznego a także współpracujące z nimi instytucje, organizacje i podmioty gospodarcze działające w obszarze budownictwa mieszkaniowego i towarzyszącego, planowania przestrzennego, zarządu i obrotu nieruchomościami oraz zajmujące się finansowaniem budownictwa, która ma na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi budownictwa, wytwarzania atmosfery zaufania i szacunku do produktów zrzeszonych firm, upowszechnianie wiedzy, oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

Biuletyn informacji publicznej