Administrowanie nieruchomościami

Istotą działań zarządcy nieruchomości komercyjnej jest maksymalizacja zysku generowanego przez nieruchomość. Wymaga to wnikliwej analizy dochodów i kosztów oraz stałego monitorowania i optymalizacji.

Drugim aspektem skutecznej działalności zarządcy jest analiza rynku nieruchomości pod kątem stworzenia właściwej struktury najemców.

Zajmujemy się zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi o funkcji biurowej, handlowej, usługowej oraz o funkcji mieszanej z mieszkaniową włącznie.

Nasze zadania

Nasze zadania opierają się na trzech filarach:

Utrzymanie należytego stanu technicznego budynku

 • Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie w wymaganiami prawa budowlanego
 • Zapewnienie właściwego utrzymania budynku w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
 • Prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego
 • Sprawowanie profesjonalnego nadzoru nad wykonywanymi pracami remontowymi.
 • Nadzór nad służbami eksploatacyjnymi obiektu komercyjnego
 • Doświadczeni pracownicy zapewniają szybkie i skuteczne usuwanie awarii
 • W dni wolne od pracy bezpieczeństwo zapewnia Pogotowie Awaryjne

Formalno-prawna eksploatacja nieruchomości

 • Dzięki wieloletniemu doświadczeniu sprawnie wykonujemy wszystkie obowiązki związane z eksploatacją nieruchomości komercyjnych:
 • Wykonywanie wszelkich obowiązków związanych z właściwym utrzymaniem nieruchomości komercyjnej nałożonych przez akty prawne.
 • Przygotowanie projektów budżetów nieruchomości, w tym budżetów rocznych, remontowych, przepływów pieniężnych – cash flow
 • Organizowanie doradztwa i obsługi prawnej
 • Prowadzenie negocjacji oraz renegocjacji umów z najemcami, tworzenie właściwej struktury najemców
 • Pobieranie i windykacja należności z tytułu pożytków z wynajmowanych pomieszczeń i innych przychodów z nieruchomości, 
 • Reprezentacja właściciela w przypadku sporu z najemcą
 • Zawieranie umów na dostawę mediów dla nieruchomości oraz innych usług
 • Zapewnienie dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci
 • Utrzymanie w należyty porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali oraz najemców (w tym dźwigów osobowych), terenu nieruchomości określonego zgodnie z wyrysem z ewidencji gruntów, chodnika przed nieruchomością i innych terenów
 • Zapewnienie usług kominiarskich i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych (np.: dźwigów osobowych, anten zbiorczych i domofonów)
 • Wykonywanie bieżącej konserwacji i bieżących napraw, a w szczególności dokonywanie napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom oraz najemcom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokali, ciepłej i zimnej wody, gazu, domofonu, dźwigów osobowych, zbiorczej anteny telewizyjnej i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej, usuwanie awarii i ich skutków na warunkach określonych w umowie
 • Ubezpieczenie budynków położonych na nieruchomości wspólnej, opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych należnych od nieruchomości wspólnej, o ile nie są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali

Optymalizacja finansowo-księgowa nieruchomości komercyjnej

Umiejętność właściwej analizy dochodów i kosztów oraz ich prognozowania jest podstawą bezpieczeństwo i stabilności finansowej. Wysokie koszty energii oraz perspektywa ich dalszego wzrostu pozostają wyzwaniem dla zarządcy, którego zadaniem jest ich optymalizacja oraz podjęcie działań mających na celu maksymalizację dochodów oraz minimalizowanie kosztów.

 • Prowadzenie księgowości zarządzanego obiektu komercyjnego
 • Analiza kondycji finansowej najemców obiektu
 • Optymalizacja wykorzystania powierzchni oraz maksymalizacja zysków
 • Optymalizacja podatkowa
 • Fakturowanie czynszów oraz opłat dodatkowych
 • Analiza i optymalizacja kosztów funkcjonowania nieruchomości komercyjnej
Biuletyn informacji publicznej