Warunki najmu

Brak tytułu prawnego do mieszkania na terenie gminy Zabrze. Dochód pozwalający na utrzymanie mieszkania.

Kwoty dopuszczalnych wysokości dochodów na gospodarstwo domowe o różnej liczbie osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania obliczone na podstawie Obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2018 r. dla woj. Śląskiego:

  • Gospodarstwo 1-osobowe / 7 155,02 zł
  • Gospodarstwo 2-osobowe / 10 732,53 zł
  • Gospodarstwo 3-osobowe / 13 117,53 zł
  • Gospodarstwo 4-osobowe / 15 502,54 zł
  • Gospodarstwo 5-osobowe / 17 887,55 zł
  • Gospodarstwo 6-osobowe / 20 272,55 zł

obowiązuje do 31.12.2020 r.

 

Przyszły najemca ma obowiązek złożenia deklaracji udziału w kosztach budowy (partycypacji) w wysokości do 30 procent wartości odtworzeniowej budowy lokalu.

Nie prowadzimy rejonizacji. O mieszkanie mogą starać się również osoby spoza Zabrza.

Jeśli nie spełniasz wszystkich warunków

Jeśli posiadasz tytuł prawny do mieszkania na terenie gminy Zabrze możesz rozwiązać umowę najmu (np. zrzec się mieszkania komunalnego) lub sprzedać czy przekazać prawo do mieszkania własnościowego innej osobie (z wykluczeniem współmałżonków).

Jeśli twoje dochody są za niskie, osoby o wyższych zarobkach mogą udzielić ci poręczenia. Oświadczenie poręczyciela należy załączyć do wniosku o wynajem mieszkania.

W sfinansowaniu udziału w kosztach budowy może ci pomóc premia gwarancyjna wypłacana z książeczki mieszkaniowej lub kredyt mieszkaniowy

Przepisy dotyczące TBS

Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego - Regulamin wynajmowania mieszkań z zasobów ZBM-TBS Sp. z o.o.

Decyzja komisji

O przydziale mieszkań, decyduje komisja złożona z przedstawicieli gminy Zabrze, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz ZBM-TBS Sp. z o.o. . Komisja przydziela lokale na podstawie regulaminu wynajmowania mieszkań w zasobach Zarządu Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Złożone wnioski komisja opiniuje i ustala listy najemców: podstawową i rezerwową.

Koszty w przypadku uzyskania prawa do mieszkania.

Wpłaty (partycypacja) wynoszą do 30 procent wartości mieszkania. W przypadku rozwiązania umowy najmu, partycypacja jest zwracana. Partycypantem może zostać najemca lub pracodawca, który chce uzyskać mieszkanie dla swoich pracowników. Dodatkowo, najemca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy najmu wnieść opłatę z tytułu kaucji.

Kaucja stanowi 12-krotność miesięcznego czynszu. W przypadku rozwiązania umowy najmu i zdaniu lokalu zwracamy kaucję. Od wpłaconej kwoty odliczany jest koszt zużycia elementów wyposażenia mieszkania

Umowa partycypacyjna

Umowy są zawierane z osobami znajdującymi się na liście najemców, po wpłacie zadatku w wysokości 2 000 zł. Termin wpłaty pozostałej należności, wynikającej ze złożonej deklaracji, jest ustalony w umowie i wynosi ok. trzech miesięcy od daty zawarcia umowy.

Umowa najmu i zasiedlenie mieszkania

Umowę najmu zawiera się przed zasiedleniem mieszkania, po wpłacie kaucji. Przyjęcie kluczy do mieszkania następuje po przeglądzie technicznym i sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego. Najemca będzie pisemnie powiadomiony o terminie zawarcia umowy najmu i zasiedlenia mieszkania.

Miesięczny czynsz

Jego wysokość jest ustalana przez zarząd TBS. Ustawa narzuca górny pułap czynszu – 5% wartości odtworzeniowej lokalu, czyli kosztów budowy mieszkań. Czynsz oraz opłaty dodatkowe płatne są z góry do 10-go każdego miesiąca. Rozpoczęcie naliczenia opłat następuje z dniem podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego

Biuletyn informacji publicznej