Zasady najmu

Wszystkie osoby zainteresowane mieszkaniami w systemie TBS zobowiązane są złożyć niżej wymienione druki:

 • Wniosek o wynajęcie mieszkania w zasobach ZBM-TBS (druk nr RDZ/80/TTI).
 • Załącznik nr 1 do wniosku o wynajęcie mieszkania w zasobach ZBM-TBS – dotyczący  wynajęcia garażu/miejsca parkingowego w zasobach ZBM-TBS (druk nr RDZ/80/TTI) – jeżeli dotyczy.
 • Wniosek o zawarcie umowy w sprawie partycypacji (druk nr RDZ/81/TTI).
 • Deklarację o wysokości dochodów wnioskodawcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania (druk nr RDZ/82/TTI).
 • Oświadczenie o nie posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Miasta Zabrze (druk nr RDZ/83/TTI).
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach (druk nr RDZ/84/TTI).

 

Warunki najmu

Brak tytułu prawnego do mieszkania na terenie Gminy Zabrze. Dochód pozwalający na utrzymanie mieszkania.
Kwoty dopuszczalnych wysokości dochodów na gospodarstwo domowe o różnej liczbie osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania obliczone na podstawie Obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2018 r. dla woj. Śląskiego:

 • Gospodarstwo 1-osobowe / 7 155,02 zł
 • Gospodarstwo 2-osobowe / 10 732,53 zł
 • Gospodarstwo 3-osobowe / 13 117,53 zł
 • Gospodarstwo 4-osobowe / 15 502,54 zł
 • Gospodarstwo 5-osobowe / 17 887,55 zł
 • Gospodarstwo 6-osobowe / 20 272,55 zł

obowiązuje do 31.12.2020 r.

Przyszły najemca ma obowiązek złożenia deklaracji udziału w kosztach budowy (partycypacji) w wysokości od 20 % do 30 % wartości odtworzeniowej budowy lokalu.

Nie prowadzimy rejonizacji. O mieszkanie mogą starać się również osoby spoza Zabrza.

Jeśli nie spełniasz wszystkich warunków

Jeśli posiadasz tytuł prawny do mieszkania na terenie Gminy Zabrze możesz rozwiązać umowę najmu (np. zrzec się mieszkania komunalnego) lub sprzedać czy przekazać prawo do mieszkania własnościowego innej osobie (z wykluczeniem współmałżonków).
W sfinansowaniu udziału w kosztach budowy może Ci pomóc premia gwarancyjna wypłacana z książeczki mieszkaniowej lub kredyt mieszkaniowy.

Przepisy dotyczące TBS

 • Ustawa z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1020 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1234 z późniejszymi zmianami).
 • Regulamin wynajmowania mieszkań TBS w zasobach Zarządu Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zabrzu.
 • Regulamin określający zasady rozliczeń finansowych wynajmowanych w ramach TBS lokali mieszkalnych z najemcami zwalniającymi te lokale oraz zasady rozliczania kaucji za zwalnianie mieszkania TBS.
 • Regulamin zamiany mieszkań TBS w zasobach Zarządu Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zabrzu.

 

Decyzja komisji

O przydziale mieszkań, decyduje komisja złożona z przedstawicieli gminy Zabrze, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz ZBM-TBS Sp. z o.o. Komisja rozpatruje i opiniuje wnioski na podstawie Regulaminu wynajmowania mieszkań TBS w zasobach Zarządu Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zabrzu oraz ustala listy najemców: podstawową i rezerwową.

Koszty w przypadku uzyskania prawa do mieszkania

Wpłata partycypacji wynosi od 20 % do 30 % wartości mieszkania. W przypadku rozwiązania umowy najmu, partycypacja jest zwracana.
Partycypantem może zostać najemca lub pracodawca, który chce uzyskać mieszkanie dla swoich pracowników.
Dodatkowo, najemca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy najmu wnieść opłatę z tytułu kaucji zabezpieczającej. Kaucja stanowi 12 - krotność miesięcznego czynszu. W przypadku rozwiązania umowy najmu i zdania lokalu zwracamy kaucję. Od wpłaconej kwoty kaucji odliczany jest koszt zużycia elementów wyposażenia mieszkania.

Umowa w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu

Umowy partycypacji są zawierane z osobami znajdującymi się na liście najemców, po wpłacie zadatku w wysokości 2 000 zł. Termin wpłaty pozostałej należności, wynikającej ze złożonej deklaracji, jest ustalony w umowie.

Umowa najmu i zasiedlenie mieszkania

Umowę najmu zawiera się przed zasiedleniem mieszkania, po wpłacie kaucji zabezpieczającej i partycypacji. Przyjęcie kluczy do mieszkania następuje po przeglądzie technicznym lokalu i sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

Miesięczny czynsz

Jego wysokość jest ustalana uchwałą przez Zgromadzenie Wspólników. Ustawa narzuca górny pułap czynszu – 5% wartości odtworzeniowej lokalu, czyli kosztów budowy mieszkań. Czynsz oraz opłaty dodatkowe płatne są z góry do 10 - go każdego miesiąca. Rozpoczęcie naliczenia opłat następuje z dniem podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego.

Biuletyn informacji publicznej