Zasady najmu

Bądź na bieżąco!

Inwestycja przy ul.Niepokólczyckiego 33, 33A, 35, 35A w Zabrzu realizowana jest w oparciu o finansowe wsparcie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z Ustawą z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2022 poz. 377 z późn. zm.).
Z uwagi na wymogi wskazanej w/w ustawy, umowy najmu lokali mieszkalnych będą zawierane na czas oznaczony.
Umowy najmu lokali mieszkalnych przy ul.Niepokólczyckiego 33, 33A, 35, 35A  będą zawierane na okres 10 lat.
Po upływie tego okresu, na wniosek dotychczasowego najemcy, zawierana będzie kolejna umowa najmu – wniosek o zawarcie kolejnej umowy najmu do pobrania w zakładce: Dokumenty do pobrania – druk
nr RDZ/181/TTI.
Najpóźniej w terminie dwóch miesięcy przed dniem wygaśnięcia umowy najmu, nasi najemcy zostaną poinformowani o konieczności złożenia wniosku o zawarcie kolejnej umowy najmu.

 

Wszystkie osoby zainteresowane mieszkaniami w systemie TBS zobowiązane są złożyć niżej wymienione druki:

 • Wniosek o wynajęcie mieszkania w zasobach ZBM-TBS (druk nr RDZ/80/TTI).
 • Załącznik nr 1 do wniosku o wynajęcie mieszkania w zasobach ZBM-TBS – dotyczący  wynajęcia garażu/miejsca parkingowego w zasobach ZBM-TBS (druk nr RDZ/80/TTI) – jeżeli dotyczy.
 • Wniosek o zawarcie umowy w sprawie partycypacji (druk nr RDZ/81/TTI).
 • Deklarację o wysokości dochodów wnioskodawcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania (druk nr RDZ/82/TTI).
 • Oświadczenie o nie posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Miasta Zabrze (druk nr RDZ/83/TTI).
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach (druk nr RDZ/84/TTI).
 • Zaświadczenie(a) właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych za rok poprzedni dla każdej osoby zgłoszonej do wspólnego zamieszkania.
 • Potwierdzenie dokonania opłaty manipulacyjnej.

 

Opłata manipulacyjna

Za złożenie wniosku o wynajęcie mieszkania w zasobach ZBM-TBS należy uiścić opłatę manipulacyjną za wykonywanie usługi weryfikacji i rozpatrywania wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w systemie TBS w wysokości 98,40 zł.
Opłatę należy dokonać na rachunek bankowy:

NAZWA RACHUNKU: ZBM-TBS Sp. z o.o. Zabrze pl. Warszawski 10

NR RACHUNKU: 70 1240 4227 1111 0000 4847 9929

TYTUŁEM: opłata manipulacyjna (proszę podać lokalizację inwestycji).

Uiszczona opłata manipulacyjna nie podlega zwrotowi.


Warunki najmu

Kwoty dopuszczalnych wysokości dochodów na gospodarstwo domowe o różnej liczbie osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania obliczone na podstawie Obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 17 listopada 2023r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2022r. dla woj. Śląskiego:

1/ dot. ul. Sobieskiego 51, ul. Niedziałkowskiego 11 - 13, ul. Trocera 7 C- H

Gospodarstwo 1-osobowe /  10 062,39 zł *               

Gospodarstwo 2-osobowe /  14 854,01 zł *             

Gospodarstwo 3-osobowe /  18 208,14 zł *            

Gospodarstwo 4-osobowe /  21 562,27 zł *           

Gospodarstwo 5-osobowe / 24 916,40 zł *        

Gospodarstwo 6-osobowe / 28 270,53 zł *                            
obowiązuje do 31.12.2024 r.

* Dochód obliczony na podstawie Ustawy z dnia 26.10.1995r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2224 z późn. zm.).


 2/ dot. ul. Żeromskiego 45, ul. Niepokólczyckiego 33, 33A, 35, 35A
W przypadku finansowego wsparcia ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego:

Gospodarstwo 1-osobowe /     6 708,26 zł ** 

Gospodarstwo 2-osobowe /     9 391,57 zł **  

Gospodarstwo 3-osobowe /  12 969,30 zł **    

Gospodarstwo 4-osobowe /  15 205,39 zł **  

Gospodarstwo 5-osobowe /   18 335,91 zł **

Gospodarstwo 6-osobowe /   21 466,44 zł **
obowiązuje do 31.12.2024 r.

** Dochód obliczony na podstawie Ustawy z dnia z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2022 poz. 377 z późn. zm.).

 

Przyszły najemca ma obowiązek złożenia deklaracji udziału w kosztach budowy (partycypacji) w wysokości:

 • od 15 % do 30 % wartości odtworzeniowej budowy lokalu mieszkalnego


Nie prowadzimy rejonizacji. O mieszkanie mogą starać się również osoby spoza Zabrza.Jeśli nie spełniasz wszystkich warunków

Jeśli posiadasz tytuł prawny do mieszkania na terenie Gminy Zabrze możesz rozwiązać umowę najmu
(np. zrzec się mieszkania komunalnego) lub sprzedać czy przekazać prawo do mieszkania własnościowego innej osobie (z wykluczeniem współmałżonków).
W sfinansowaniu udziału w kosztach budowy może Ci pomóc premia gwarancyjna wypłacana z książeczki mieszkaniowej lub kredyt mieszkaniowy.Przepisy dotyczące TBS

 • Ustawa z dnia 26.10.1995r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2224 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1234 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2022 poz. 377 z późn. zm.).
 • Regulamin wynajmowania mieszkań TBS w zasobach Zarządu Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zabrzu.
 • Regulamin określający zasady rozliczeń finansowych wynajmowanych w ramach TBS lokali mieszkalnych z najemcami zwalniającymi te lokale oraz zasady rozliczania kaucji za zwalnianie mieszkania TBS.
 • Regulamin zamiany mieszkań TBS w zasobach Zarządu Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zabrzu.

 

Decyzja komisji

O przydziale mieszkań, decyduje komisja złożona z przedstawicieli gminy Zabrze, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz ZBM-TBS Sp. z o.o. Komisja rozpatruje i opiniuje wnioski na podstawie Regulaminu wynajmowania mieszkań TBS w zasobach Zarządu Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zabrzu oraz ustala listy najemców: podstawową i rezerwową.Koszty w przypadku uzyskania prawa do mieszkania

Wpłata partycypacji wynosi od 15 % do 30 % wartości mieszkania. W przypadku rozwiązania umowy najmu, partycypacja jest zwracana.
Partycypantem może zostać najemca lub pracodawca, który chce uzyskać mieszkanie dla swoich pracowników.
Dodatkowo, najemca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy najmu wnieść opłatę z tytułu kaucji zabezpieczającej. Kaucja stanowi 12 - krotność miesięcznego czynszu. W przypadku rozwiązania umowy najmu i zdania lokalu zwracamy kaucję. Od wpłaconej kwoty kaucji odliczany jest koszt zużycia elementów wyposażenia mieszkania.Umowa w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu

Umowy partycypacji są zawierane z osobami znajdującymi się na liście najemców, po wpłacie zadatku w wysokości 2 000 zł. Termin wpłaty pozostałej należności, wynikającej ze złożonej deklaracji, jest ustalony w umowie. Zadatek należy wpłacić na rachunek bankowy:


NAZWA RACHUNKU: ZBM-TBS Sp. z o.o. Zabrze pl. Warszawski 10

NR RACHUNKU: 70 1240 4227 1111 0000 4847 6146

TYTUŁEM: Zadatek (proszę podać nazwisko Wnioskodawcy).


Umowa najmu i zasiedlenie mieszkania

Umowę najmu zawiera się przed zasiedleniem mieszkania, po wpłacie kaucji zabezpieczającej i partycypacji. Przyjęcie kluczy do mieszkania następuje po przeglądzie technicznym lokalu i sporządzeniu protokołu zdawczo - odbiorczego.Miesięczny czynsz

Jego wysokość jest ustalana uchwałą przez Zgromadzenie Wspólników. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wysokość czynszu nie może być wyższa w skali roku niż 4% - 5%* wartości odtworzeniowej mieszkania, w zależności od źródła finansowania inwestycji. Czynsz oraz opłaty dodatkowe płatne są z góry do 10 - go każdego miesiąca. Rozpoczęcie naliczenia opłat następuje
z dniem podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego.

*W zależności od źródła finansowania inwestycjiMiejsca parkingowe / garaże

Miejsca parkingowe / garaże podlegają opłacie. W przypadku zainteresowania wynajęciem miejsca parkingowego lub garażu należy wypełnić wniosek o wynajęcie miejsca parkingowego/garażu w zasobach ZBM-TBS, który stanowi załącznik nr 1 do wniosku o wynajęcie mieszkania w zasobach ZBM-TBS (druk nr RDZ/80/TTI). W przypadku większej liczby osób zainteresowanych wynajęciem garażu, zostanie ogłoszony przetarg na wysokość stawki czynszu najmu.

Biuletyn informacji publicznej