Słowniczek pojęć związanych z TBS

Najemca

Osoba (osoby) fizyczna z którą została zawarta umowa najmu lokalu mieszkalnego w zasobach TBS, spełniająca warunki najmu lokali mieszkalnych.

Partycypant

Osoba fizyczna zainteresowana najmem lokalu mieszkalnego, która zobowiąże się do wpłacenia kwoty partycypacji, z którą TBS zawarło umowę o partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, lub osoba prawna, która zobowiąże się do pokrycia tych kosztów.

Umowa w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu

Umowa zawierana pomiędzy TBS a partycypującym, określająca prawa i obowiązki stron wynikająca z faktu zobowiązania się partycypującego do wpłacenia w określonym terminie kwoty partycypacji oraz o warunkach jej zwrotu w przypadku rozwiązania umowy najmu.

Partycypacja

Kwota, którą partycypujący zobowiązuje się pokryć tytułem uczestnictwa w kosztach budowy lokalu mieszkalnego.

Kwota ta będzie wynosiła: od 15 % do 30 % wartości odtworzeniowej budowy lokalu mieszkalnego.

 

Umowa najmu

Umowa podpisywana przez Spółkę z najemcą (najemcami) w następstwie podpisania umowy partycypacji, która określa wszystkie warunki najmu lokalu mieszkalnego, wysokość czynszu oraz kaucji zabezpieczającej.

Opłata manipulacyjna

Opłata uiszczana przez składającego wniosek. Opłata pobierana jest za wykonywanie usługi weryfikacji i rozpatrywania wniosków o wynajęcie mieszkania w zasobach ZBM-TBS Sp. z o.o.
Opłatę w wysokości 98,40 zł należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Spółki. Dowód uiszczenia opłaty manipulacyjnej należy dołączyć do składanego wniosku.

Zadatek

Suma jaką partycypujący opłaca w momencie podpisania umowy partycypacji. Zadatek jest gwarancją dotrzymania tej umowy, czyli w rezultacie gwarancją zawarcia umowy partycypacji. Wysokość zadatku wynosi 2000 zł. Z chwilą podpisania umowy patrycypacji, zadatek zostanie zaliczony na poczet wkładu partycypacyjnego.

Kaucja zabezpieczająca

Kwota, którą najemca zgodnie z umową najmu mieszkania zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy Spółki. Kaucja ma charakter zwrotny i zabezpiecza terminowe opłacanie czynszu oraz pokrycie ewentualnych zniszczeń powstałych w trakcie okresu najmu oraz należności z tytułu stopnia zużycia elementów wyposażenia instalacji i urządzeń. Wysokość kaucji stanowi 12 - krotność miesięcznego czynszu najmu.

Czynsz najmu

Kwota, którą najemca jest zobowiązany uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Spółki za wynajęcie mieszkania.

Wartość odtworzeniowa

Wartość odtworzeniową lokalu stanowi iloczyn jego powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Wartość odtworzeniową ustala wojewoda na podstawie danych GUS oraz własnych analiz i ogłasza ją w dzienniku urzędowym województwa.

Biuletyn informacji publicznej