Słowniczek pojęć związanych z TBS

Najemca

Osoba (osoby) fizyczna spełniająca warunki najmu lokali mieszkalnych określone w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz Statucie i regulaminach TBS, z którą została zawarta umowa najmu lokalu mieszkalnego w zasobach TBS.

Partycypant

Osoba fizyczna zainteresowana najmem lokalu mieszkalnego, która zobowiąże się do wpłacenia kwoty partycypacji, z którą TBS zawarło umowę o partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, lub osoba prawna, która zobowiąże się do pokrycia tych kosztów.

Umowa w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu

Umowa zawierana pomiędzy TBS a partycypującym, określająca prawa i obowiązki stron wynikająca z faktu zobowiązania się partycypującego do wpłacenia w określonym terminie kwoty partycypacji oraz o warunkach jej zwrotu w przypadku rozwiązania umowy najmu.

Partycypacja

Kwota, którą partycypujący zobowiązuje się pokryć tytułem uczestnictwa w kosztach budowy lokalu mieszkalnego. Kwota ta będzie wynosiła:

  • od 15 % do 30 % wartości odtworzeniowej budowy lokalu dla mieszkań o powierzchni od 42 m² do 72 m²,
  • od 5 % do 30 % wartości odtworzeniowej budowy lokalu dla mieszkań o powierzchni
    od 83 m² do 84 m².

 

Umowa najmu

Umowa podpisywana przez Spółkę z najemcą (najemcami) w następstwie podpisania umowy partycypacji, która określa wszystkie warunki najmu lokalu mieszkalnego, wysokość czynszu oraz kaucji zabezpieczającej.

Opłata manipulacyjna

Opłata uiszczana przez składającego wniosek. Opłata pobierana jest za wykonywanie usługi weryfikacji i rozpatrywania wniosków o wynajęcie mieszkania w zasobach ZBM-TBS Sp. z o.o.
Opłatę w wysokości 98,40 zł należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Spółki. Dowód uiszczenia opłaty manipulacyjnej należy dołączyć do składanego wniosku.

Zadatek

Suma jaką partycypujący opłaca w momencie podpisania umowy partycypacji. Zadatek jest gwarancją dotrzymania tej umowy, czyli w rezultacie gwarancją zawarcia umowy partycypacji. Wysokość zadatku wynosi 2000 zł. Z chwilą podpisania umowy patrycypacji, zadatek zostanie zaliczony na poczet wkładu partycypacyjnego.

Kaucja zabezpieczająca

Kwota, którą najemca zgodnie z umową najmu mieszkania zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy Spółki. Kaucja ma charakter zwrotny i zabezpiecza terminowe opłacanie czynszu oraz pokrycie ewentualnych zniszczeń powstałych w trakcie okresu najmu oraz należności z tytułu stopnia zużycia elementów wyposażenia instalacji i urządzeń. Wysokość kaucji stanowi 12 - krotność miesięcznego czynszu najmu.

Czynsz najmu

Kwota, którą najemca jest zobowiązany uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Spółki za wynajęcie mieszkania. Zgodnie z ustawą, wysokość czynszu nie może być wyższa w skali roku niż 5% wartości odtworzeniowej mieszkania. Wysokość czynszu ustalana jest uchwałą Zgromadzenia Wspólników na wniosek Zarządu.

Wartość odtworzeniowa

Wartość odtworzeniową lokalu stanowi iloczyn jego powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Wartość odtworzeniową ustala wojewoda na podstawie danych GUS oraz własnych analiz i ogłasza ją w dzienniku urzędowym województwa.

Biuletyn informacji publicznej