Ogłoszenia

Przetarg na lokal użytkowy

Zabrze, dnia 21.10.2022r.

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zabrzu ogłasza przetarg na wynajem lokalu użytkowego (budynek po dawnej stolarni), położonego w Zabrzu przy ulicy Kopalnianej 32 na działce nr 1039/410 o łącznej powierzchni 344,32 m² (lokal wymaga przeprowadzenia remontu), od stawki wywoławczej 10,00 zł netto/m², minimalne postąpienie 2,00 zł netto/m² .

Niezależnie od płacenia czynszu Najemca zobowiązuję się do pokrywania kosztów ponoszonych przez Wynajmującego z tytułu opłacanego podatku od nieruchomości.

Pierwsza licytacja odbędzie się w dniu 07 listopada 2022r. o godzinie 10.00. w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., pl. Warszawski 10, pok. 223. Oferenci zobowiązani są do wpłacenia wadium w kwocie 10.330 zł na konto ZBM – TBS Sp. z o.o. po uprzednim zgłoszeniu się do Działu Eksploatacji – pokój 223, II piętro, celem uzyskania numeru konta niezbędnego do dokonania wpłaty wadium w terminie do dnia 04 listopada 2022r.

Druga licytacja odbędzie się w dniu 14 listopada 2022r. o godzinie 10.00 w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., pl. Warszawski 10, pok. 223. Oferenci zobowiązani są do wpłacenia wadium w kwocie 10.330 zł na konto ZBM – TBS Sp. z o.o. po uprzednim zgłoszeniu się do Działu Eksploatacji – pokój 223, II piętro, celem uzyskania numeru konta niezbędnego do dokonania wpłaty wadium w terminie do dnia 10 listopada 2022r.

Drugi termin licytacji jest aktualny, jeżeli lokal nie zostanie wylicytowany w pierwszym terminie.

Wygrywający przetarg przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do złożenia weksla gwarancyjnego in blanco zabezpieczającego należność czynszu za okres 3-ch miesięcy lub wpłacenia kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-krotności miesięcznego czynszu brutto ustalonego na dzień zawarcia umowy. Weksel winien być poręczony przez dwie osoby posiadające stałe dochody w wysokości odpowiadającej równowartości co najmniej 150% minimalnego wynagrodzenia za pracę lub emeryta otrzymującego świadczenia emerytalne w wysokości co najmniej 150% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli wysokość 3–krotnego miesięcznego czynszu netto ustalonego na dzień zawarcia umowy przekroczy kwotę 30 000 PLN (trzydzieści tysięcy złotych), wygrywający przetarg może zabezpieczyć należność z tytułu czynszu wyłącznie poprzez przedłożenie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub kaucji zabezpieczającej wierzytelność w wysokości 3 -krotności miesięcznego czynszu brutto ustalonego na dzień zawarcia umowy.

Wygrywający przetarg powinien podpisać umowę najmu w terminie do trzech tygodni od dnia licytacji. Nie wywiązanie się z podanego terminu bądź uchylenie się od zawarcia umowy jest równoznaczne z rezygnacją z lokalu.

Oględzin lokalu użytkowego i zapoznanie ze stanem technicznym można dokonać zgłaszając się w Dziale Eksploatacji ZBM – TBS Sp. z o.o. Pl. Warszawski 10 pok. 223 tel. 32 373 39 33.

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyn,.

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej