Ogłoszenia

OGŁOSZENIE


Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszowej dla garażu stanowiącego własność ZBM-TBS Spółki z o.o. od stawki wyjściowej 3,00 zł/m2 netto minimalne postąpienie 1,00 zł/m² oraz pomieszczenia gospodarczego nietrwale związanego z gruntem o konstrukcji samonośnej - metalowej od stawki wyjściowej 4,00 zł/m2 netto minimalne postąpienie 0,50 zł/m²położonych na terenie miasta Zabrze.

Lp

Adres lokalu kondygnacja

Pow m2

Stan tech.

Ilość pom.

Wyposażenie w instalacje techniczne

wadium

1

Stalmacha 11/102
(garaż)

15,60

Drobne naprawy

1

brak

140 zł

2

Pułaskiego 10 (pom.gospodarcze)

18,00

Drobne naprawy

1

brak

216 zł

 Pierwsza licytacja odbędzie się w dniu 07.06.2018r. o godzinie 12.00 w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., pl. Warszawski 10, III piętro świetlica. Oferenci zobowiązani są do wpłacenia wadium w dniu 04 i 05 czerwca 2018r. w kasie tut. Zarządu II piętro pokój 220 w godz. 9.00 – 13.00 po uprzednim zgłoszeniu się do Działu Eksploatacji – pokój 223, II piętro, celem wydania dokumentu uprawniającego do dokonania wpłaty wadium.

 Druga licytacja odbędzie się w dniu 14.06.2018r. o godz. 12.00 – wpłata wadium dnia 11 i 12 czerwca 2018r. w godz. 9.00 – 13.00.

 Osoby zainteresowane przystąpieniem do licytacji lub ich pełnomocnicy w dniu wpłaty wadium są obowiązani do okazania dowodu osobistego. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lokalu użytkowego lub garażu z licytacji bez podania przyczyn. Wygrywający powinien podpisać umowę najmu w terminie do trzech tygodni od dnia licytacji. Nie wywiązanie się z podanego terminu bądź uchylenie się od zawarcia umowy jest równoznaczne z rezygnacją z lokalu i utratą wadium na rzecz tut. Zarządu. Wadium złożone przez wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi i zostaje wliczone na poczet przyszłego czynszu liczonego bez mediów. Wadium złożone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi, niezwłocznie po zakończeniu licytacji w kasie organizatora przetargu Informuje się, że wygrywający licytację przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do złożenia weksla gwarancyjnego in blanco zabezpieczającego należność czynszu za okres 3 miesięcy lub wpłacenia kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-krotności miesięcznego czynszu ustalonego na dzień zawarcia umowy. Weksel winien być poręczony przez dwie osoby posiadające stałe dochody w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, bądź emeryta otrzymującego świadczenia emerytalne w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Osoby dokonujące wpłaty wadium, które są najemcami bądź właścicielami lokali użytkowych lub mieszkalnych w zasobach Gminy Zabrze są zobowiązane w dniu wpłaty wadium do przedłożenia zaświadczenia zarządcy, stwierdzającego brak zaległości w opłatach za czynsz i media za zajmowany dotychczas lokal. Osoby posiadające zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec Gminy Miejskiej Zabrze z tytułu umów cywilnoprawnych nie mogą przystąpić do licytacji, chyba, że uzyskały one zgodę na spłatę zaległości w ratach na podstawie zgody zarządcy lub na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze. Zaznaczamy, że do wylicytowanego czynszu będzie doliczony 23% podatek VAT. Najemca, niezależnie od czynszu, jest zobowiązany do pokrywania kosztów ponoszonych przez Wynajmującego z tytułu opłacanego podatku od nieruchomości. Przed przystąpieniem do licytacji należy zapoznać się z Regulaminem przeprowadzania przetargów na wysokość stawki czynszowej za wynajęcie lokali użytkowych i garaży, który jest dostępny w tut. Zarządzie II piętro, pokój nr 223 – Dział Eksploatacji i na stronie internetowej www.zbm-tbs.zabrze.ploraz zestanem technicznym lokalu, który podlega licytacji.

Informacje o lokalach i warunkach najmu udzielane są w ZBM – TBS Sp. z o.o., pl. Warszawski 10, Dział Eksploatacji, II piętro, pok. 223, w godzinach urzędowania lub telefonicznie, (32) 37 33 933.

przetarg_czerwiec_2018_garaz_i_pomieszczenie.pdf

 

 

 

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej