Ogłoszenia

Przetarg na lokale użytkowe

Zabrze, dnia 27.02.2023r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszowej dla lokali użytkowych od stawki wyjściowej 10,00 zł/m2 netto, minimalne postąpienie 1,00zł/m² netto położonych na terenie miasta Zabrze. Do wylicytowanej stawki czynszu będzie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.

 

LOKALE UŻYTKOWE

LP

ADRES LOKALU

ZASÓB

POW. LOKALU m2

WYMAGANY REMONT

ILOŚĆ POMIE-SZCZEŃ

WC

DOTYCHCZASO WA DZIAŁALNOŚĆ

INSTALACJE W LOKALU

WADIUM

1

Ślęczka 24 (parter)

HU

58,37 m²

do odnowienia

3

w lokalu

Handel

elektryczna, wod.-kan.,

1 751,00zł

2

Żółkiewskiego 12 (parter)

HU

54,32 m²

do remontu

4

w lokalu

Handel

Elektryczna, wod. - kan., c.o. z nitki

1 629,00zł

 

UWAGA: W wyżej wymienionych lokalach użytkowych brak jest możliwości prowadzenia działalności gospodarczej związanej z grami hazardowymi.

Opłata za pomieszczenie piwniczne wynosi 2,50 zł/m² miesięcznie.

Najemca, niezależnie od czynszu, jest zobowiązany do pokrywania kosztów ponoszonych przez Wynajmującego z tytułu opłacanego podatku od nieruchomości.

Pierwsza licytacja odbędzie się w dniu 16 marca 2023r. o godzinie:

10:00 – na lokal użytkowy przy ulicy Ślęczka 24

10:30 – na lokal użytkowy przy ulicy Żółkiewskiego 12

w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., pl. Warszawski 10, pok. 210. Oferenci zobowiązani są do wpłacenia wadium na konto ZBM – TBS Sp. z o.o. po uprzednim zgłoszeniu się do Działu Eksploatacji – pokój 210, II piętro, celem uzyskania numeru konta niezbędnego do dokonania wpłaty wadium w terminie do dnia 15 marca 2023r.

Druga licytacja odbędzie się w dniu 23 marca 2023r. o godzinie:

10:00 – na lokal użytkowy przy ulicy Ślęczka 24

10:30 – na lokal użytkowy przy ulicy Żółkiewskiego 12

UWAGA: Drugi termin licytacji będzie obejmował lokale użytkowe, które nie zostały wynajęte w pierwszym terminie licytacji.

Oferenci zobowiązani są do wpłacenia wadium na konto ZBM – TBS Sp. z o.o. po uprzednim zgłoszeniu się do Działu Eksploatacji – pokój 210, II piętro, celem uzyskania numeru konta niezbędnego do dokonania wpłaty wadium w terminie do dnia 22 marca 2023r.

Do licytacji mogą przystąpić osoby prowadzące działalność gospodarczą osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnik w dniu licytacji jest obowiązany przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa do występowania i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz mocodawcy w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa rodzajowego w formie pisemnej poświadczonego wcześniej przez pracownika Działu Eksploatacji ZBM – TBS Sp. z o.o.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do licytacji lub ich pełnomocnicy w dniu zgłoszenia się do Działu Eksploatacji są obowiązani do przedstawienia następujących dokumentów:

- dokumentu tożsamości,

  • kserokopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodarczej oświadczenie, że przedłożony zostanie wpis do CEIDG w terminie do 30 dni po podpisaniu umowy najmu)

  • kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON,

  • kserokopię decyzji o nadaniu NIP,

  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku osób nie prowadzących działalności gospodarczej,

  • oświadczenie współmałżonka osoby przystępującej do przetargu na wysokość stawki czynszowej lokalu użytkowego/garażu/dzierżawy terenu o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy najmu na wybrany przez współmałżonka lokal użytkowy/garaż/dzierżawę terenu i zaciągnięcie zobowiązań wynikających z tego tytułu,

  • zaświadczenia zarządcy stwierdzającego brak zaległości za czynsz i media za zajmowany w zasobach gminnych lokal mieszkalny lub użytkowy. Osoby posiadające zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec Gminy Miejskiej Zabrze z tytułu umów cywilnoprawnych nie mogą przystąpić do licytacji, chyba, że uzyskały one zgodę na spłatę zaległości w ratach na podstawie zgody zarządcy lub na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze.

Wygrywający przetarg przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do złożenia weksla gwarancyjnego in blanco zabezpieczającego należność czynszu za okres 3-ch miesięcy lub wpłacenia kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-krotności miesięcznego czynszu brutto ustalonego na dzień zawarcia umowy. Weksel winien być poręczony przez dwie osoby posiadające stałe dochody w wysokości odpowiadającej równowartości co najmniej 150% minimalnego wynagrodzenia za pracę lub emeryta otrzymującego świadczenia emerytalne w wysokości co najmniej 150% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli wysokość 3–krotnego miesięcznego czynszu netto ustalonego na dzień zawarcia umowy przekroczy kwotę 30 000 PLN (trzydzieści tysięcy złotych), wygrywający przetarg może zabezpieczyć należność z tytułu czynszu wyłącznie poprzez przedłożenie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub kaucji zabezpieczającej wierzytelność w wysokości 3 -krotności miesięcznego czynszu brutto ustalonego na dzień zawarcia umowy.

Wygrywający przetarg powinien podpisać umowę najmu w terminie do trzech tygodni od dnia licytacji. Nie wywiązanie się z podanego terminu bądź uchylenie się od zawarcia umowy jest równoznaczne z rezygnacją z lokalu i utratą wadium.

W przypadku zmiany branży w wylicytowanym lokalu wygrywający zobowiązany jest na własny koszt i we własnym zakresie dokonać przekwalifikowania lokalu na branżę zadeklarowaną w przetargu, a przed przystąpieniem do przetargu dokonać sprawdzenia w Urzędzie Miejskim w Zabrzu - Wydział Budownictwa ul. Powstańców Śl. 5-7 (stary budynek, pokój 509, IV piętro) o braku obostrzeń co do rodzaju prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej w wylicytowanym lokalu użytkowym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Przed przystąpieniem do licytacji należy zapoznać się z Regulaminem przeprowadzania przetargów na wysokość stawki czynszowej za wynajęcie lokali użytkowych i garaży, który jest dostępny na stronie Internetowej www.zbm-tbs.zabrze.pl.

Informacje o lokalach i warunkach najmu udzielane są w siedzibie ZBM – TBS Sp. z o.o. pl. Warszawski 10, Dział Eksploatacji, II piętro, pok. 210, w godzinach urzędowania lub telefonicznie (32) 37 33 933.

ZBM – TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania lokalu użytkowego lub garażu z licytacji bez podania przyczyn.

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej