Ogłoszenia

ATRAKCYJNY LOKAL UŻYTKOWY!!!


Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zabrzu ogłasza:
Przetarg ustny ograniczony przedmiotowo (branża gastronomiczna-restauracja) na najem lokalu położonego w Zabrzu przy Placu Wolności 4
/ul. Wyzwolenia 3

Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza przetarg ustny ograniczony przedmiotowo (branża gastronomiczna – restauracja) na wysokość stawki czynszowej dla lokalu użytkowego położonego w Zabrzu, przy Placu Wolności 4/ul. Wyzwolenia 3
(po restauracji McDonald’s).

 Lokal użytkowy przy Placu Wolności 4/ ul. Wyzwolenia 3 w Zabrzu usytuowany jest na parterze budynku z bezpośrednim wejściem od Pl. Wolności o łącznej powierzchni użytkowej 324,17 m2 oraz powierzchni piwnic 165,33 m2.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową oraz ogrzewanie gazowe, obsługiwane przez najemcę.

 Do przetargu ustnego mogą przystąpić wyłącznie Uczestnicy prowadzący bądź zamierzający prowadzić działalność gospodarczą w branży gastronomicznej (restauracja) i proponować w ofercie obowiązkowo również sprzedaż deserów i wyrobów cukierniczych oraz prowadzić sprzedaż co najmniej do godziny 2200.

Oferenci, oprócz działalności w lokalu użytkowym będą mogli zagospodarować teren bezpośrednio przed lokalem (przed wejściem głównym) na ogródek letni o pow. 20 m2 (opłacany osobno jako zajęcie pasa drogowego wg obowiązującej stawki, która na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 0,10 zł/m2 dziennie netto).

W zgłoszeniu do udziału w przetargu należy podać dane Uczestnika, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej oraz złożyć oświadczenia, że:

  • Uczestnik postępowania dokonał oględzin przedmiotu przetargu, wnikliwie zapoznał się ze stanem faktycznym, prawnym i technicznym lokalu i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń i uwag,
  • Uczestnik postępowania zapoznał się z regulaminem postępowania przetargowego oraz projektem umowy najmu.

           Oferent będzie zobowiązany w terminie 30 dni od wygrania przetargu do złożenia projektu zagospodarowania lokalu i terenu przed głównym wejściem do lokalu z zachowaniem drożności chodnika przed lokalem – w  formie pisemnej lub na nośniku danych celem akceptacji przez Wynajmującego.

Projekt należy złożyć w siedzibie ZBM – TBS Sp. z o.o. w Zabrzu przy Pl. Warszawskim 10, II piętro, pokój 223.

Wynajmujący zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do przedstawionego projektu. Warunkiem zawarcia umowy najmu będzie akceptacja przez Wynajmującego złożonego projektu. Oferentowi nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy ani zwrot kosztów przygotowania projektu w przypadku braku akceptacji złożonego projektu.

 Oględzin lokalu można dokonać po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu z organizatorem przetargu, tj. ZBM-TBS Spółka z o.o – Dział Eksploatacji, tel. kontaktowy (32) 37-33-933 lub w siedzibie ZBM-TBS Spółka z o.o. przy Placu Warszawskim 10 w Zabrzu (II piętro, pokój 223)

 Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej 10,00 zł netto za 1m², minimalne postąpienie 1,00zł netto
za 1m²
powierzchni użytkowej lokalu.

Opłata za wynajem piwnic oraz pozostałych pomieszczeń gospodarczych bez względu na wynik przetargu wynosi 2,50 zł/m2 powierzchni netto.                

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 18.10.2018r. o godzinie 12.00 w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.,  Pl. Warszawski 10, III piętro świetlica (pok.309).

 Oferenci zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 9.725,10 zł w dniach: 15 lub 16.10.2018r.
w kasie ZBM – TBS Sp. z o.o. ,II piętro pokój 220 w godz. 9.00 – 12.00, po uprzednim zgłoszeniu się do Działu Eksploatacji – pokój 223, II piętro, celem wydania dokumentu uprawniającego do dokonania wpłaty wadium.     

Drugi przetarg odbędzie się w dniu 25.10.2018r. o godzinie 12.00 w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.,  Pl. Warszawski 10, III piętro świetlica (pok.309).

Oferenci zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 9.725,10 zł w dniach: 22 lub 23.10.2018r.
w kasie ZBM – TBS Sp. z o.o. ,II piętro pokój 220 w godz. 9.00 – 12.00, po uprzednim zgłoszeniu się do Działu Eksploatacji – pokój 223, II piętro, celem wydania dokumentu uprawniającego do dokonania wpłaty wadium.                              

Do licytacji mogą przystąpić osoby, prowadzące działalność gospodarczą osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnik w dniu licytacji jest obowiązany przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa do występowania i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz mocodawcy w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa rodzajowego w formie pisemnej poświadczonego wcześniej przez pracownika Działu Eksploatacji ZBM – TBS Sp. z o.o..

Osoby zainteresowane przystąpieniem do licytacji lub ich pełnomocnicy w dniu wpłaty wadium są obowiązani do przedstawienia następujących dokumentów:

  • dokumentu tożsamości,
  • kserokopii aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o działalności  Gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej oświadczenie, że przedłożony zostanie wpis do CEIDG w terminie do 30 dni po podpisaniu umowy najmu)
  • kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON,
  • kserokopię decyzji o nadaniu NIP,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  •  oświadczenie współmałżonka osoby przystępującej do przetargu na wysokość stawki czynszowej lokalu użytkowego o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy najmu na wybrany przez współmałżonka lokal użytkowy i zaciągnięcie zobowiązań wynikających  z tego tytułu.

              Wygrywający powinien podpisać umowę najmu w terminie dwóch tygodni od dnia uzyskania powiadomienia o akceptacji złożonego projektu zagospodarowania lokalu i terenu przed głównym wejściem. Nie wywiązanie się z podanego terminu bądź uchylenie się od zawarcia umowy jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy najmu lokalu i utratą wadium.             Informuje się, że wygrywający licytację przed podpisaniem jest zobowiązany do złożenia weksla gwarancyjnego in blanco zabezpieczającego należność czynszu za okres 3-ch miesięcy lub wpłacenia kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-krotności miesięcznego czynszu brutto ustalonego na dzień zawarcia umowy. Weksel winien być poręczony przez dwie osoby posiadające stałe dochody w wysokości odpowiadającej równowartości co najmniej 150% minimalnego wynagrodzenia za pracę lub emeryta otrzymującego świadczenia emerytalne w wysokości co najmniej 150% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli wysokość 3–krotnego miesięcznego czynszu netto ustalonego na dzień zawarcia umowy przekroczy kwotę 30 000 PLN (trzydzieści tysięcy złotych), Wygrywający przetarg może zabezpieczyć należność z tytułu czynszu wyłącznie poprzez przedłożenie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub kaucji zabezpieczającej wierzytelność w wysokości 3-krotności miesięcznego czynszu brutto ustalonego na dzień zawarcia umowy.

Osoby dokonujące wpłaty wadium, które są najemcami bądź właścicielami lokali użytkowych lub mieszkalnych w zasobach Gminy Zabrze są zobowiązane w dniu wpłaty wadium do przedłożenia zaświadczenia zarządcy, stwierdzającego brak zaległości w opłatach za czynsz i media za zajmowany dotychczas lokal. Osoby posiadające zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec Gminy Miejskiej Zabrze
z tytułu umów cywilnoprawnych nie mogą przystąpić do licytacji, chyba, że uzyskały one zgodę na spłatę zaległości w ratach na podstawie zgody zarządcy lub na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze.

        Najemca, niezależnie od czynszu, jest zobowiązany do pokrywania kosztów ponoszonych przez Wynajmującego z tytułu opłacanego podatku od nieruchomości. Zaznaczamy, że do opłat za lokal będzie doliczony podatek VAT.

 ZBM – TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 Wszelkich informacji o lokalu i warunkach najmu udzielają pracownicy Działu Eksploatacji w siedzibie ZBM – TBS Sp. z o.o., Pl. Warszawski 10, II piętro, pok. 223, osobiście lub telefonicznie (32) 37 33 933 w godzinach urzędowania.

 

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej