Ogłoszenia

ATRAKCYJNY LOKAL UŻYTKOWY!!!


Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zabrzu ogłasza:

Przetarg ustny ograniczony przedmiotowo (branża gastronomiczna-restauracja) na najem lokalu położonego w Zabrzu przy Placu Wolności 4/ul. Wyzwolenia 3             

 Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza przetarg ustny ograniczony przedmiotowo (branża gastronomiczna – restauracja) na wysokość stawki czynszowej dla lokalu użytkowego położonego w Zabrzu, przy Placu Wolności 4/ul. Wyzwolenia 3 (po restauracji McDonald’s).

 Lokal użytkowy przy Placu Wolności 4/ ul. Wyzwolenia 3 w Zabrzu usytuowany jest na parterze budynku  z bezpośrednim wejściem od Pl. Wolności o łącznej powierzchni użytkowej 324,17 m2 oraz powierzchni piwnic 165,33 m2.
Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową oraz ogrzewanie gazowe, obsługiwane przez najemcę. 
Do przetargu ustnego mogą przystąpić wyłącznie Uczestnicy prowadzący bądź zamierzający prowadzić działalność gospodarczą w branży gastronomicznej (restauracja) i proponować w ofercie obowiązkowo również sprzedaż deserów i wyrobów cukierniczych oraz prowadzić sprzedaż co najmniej do godziny 2200.

Oferenci, oprócz działalności w lokalu użytkowym będą mogli zagospodarować teren bezpośrednio przed lokalem (przed wejściem głównym) na ogródek letni o pow. 20 m2 (opłacany osobno jako zajęcie pasa drogowego wg obowiązującej stawki, która na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 0,10 zł/m2 dziennie netto).

W zgłoszeniu do udziału w przetargu należy podać dane Uczestnika, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej oraz złożyć oświadczenia, że:

  • Uczestnik postępowania dokonał oględzin przedmiotu przetargu, wnikliwie zapoznał się ze stanem faktycznym, prawnym i technicznym lokalu i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń i uwag,
  • Uczestnik postępowania zapoznał się z regulaminem postępowania przetargowego oraz projektem umowy najmu.

Oferent będzie zobowiązany w terminie 30 dni od wygrania przetargu do złożenia projektu zagospodarowania lokalu i terenu przed głównym wejściem do lokalu z zachowaniem drożności chodnika przed lokalem – w  formie pisemnej lub na nośniku danych celem akceptacji przez Wynajmującego.

Projekt należy złożyć w siedzibie ZBM – TBS Sp. z o.o. w Zabrzu przy Pl. Warszawskim 10, II piętro pokój 223.
Wynajmujący zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do przedstawionego projektu.
Oględzin lokalu można dokonać po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu z organizatorem przetargu, tj. ZBM-TBS Spółka z o.o – Dział Eksploatacji, tel. kontaktowy (32) 37-33-933 lub w siedzibie ZBM-TBS Spółka z o.o. przy Placu Warszawskim 10 w Zabrzu (II piętro, pokój 223). 

Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej 10,00 zł netto za 1m², minimalne postąpienie 1,00zł netto
za 1m²
powierzchni użytkowej lokalu.

Opłata za wynajem piwnic oraz pozostałych pomieszczeń gospodarczych bez względu na wynik przetargu wynosi 2,50 zł/m2 powierzchni netto.                  

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 06.07.2018r. o godzinie 12.00 w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.,  Pl. Warszawski 10, III piętro świetlica (pok.309).

 Oferenci zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 9.725,10 zł w dniach: 02 lub 03.07.2018r.
w kasie ZBM – TBS Sp. z o.o. ,II piętro pokój 220 w godz. 9.00 – 12.00, po uprzednim zgłoszeniu się do Działu Eksploatacji – pokój 223, II piętro, celem wydania dokumentu uprawniającego do dokonania wpłaty wadium.     

Drugi przetarg odbędzie się w dniu 13.07.2018r. o godzinie 12.00 w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.,  Pl. Warszawski 10, III piętro świetlica (pok.309).

Oferenci zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 9.725,10 zł w dniach: 09 lub 10.07.2018r.
w kasie ZBM – TBS Sp. z o.o. ,II piętro pokój 220 w godz. 9.00 – 12.00, po uprzednim zgłoszeniu się do Działu Eksploatacji – pokój 223, II piętro, celem wydania dokumentu uprawniającego do dokonania wpłaty wadium.                              

Do licytacji mogą przystąpić osoby, prowadzące działalność gospodarczą osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnik w dniu licytacji jest obowiązany przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa do występowania i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz mocodawcy w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa rodzajowego w formie pisemnej poświadczonego wcześniej przez pracownika Działu Eksploatacji ZBM – TBS Sp. z o.o..

            Osoby zainteresowane przystąpieniem do licytacji lub ich pełnomocnicy w dniu wpłaty wadium są obowiązani do przedstawienia następujących dokumentów:

-          dokumentu tożsamości,

-          kserokopii aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do Centralnej Ewidencjii Informacji o działalności Gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej oświadczenie, że przedłożony zostanie wpis do CEIDG w terminie do 30 dni po podpisaniu umowy najmu)

-          kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON,

-          kserokopię decyzji o nadaniu NIP,

-          oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

-          oświadczenie współmałżonka osoby przystępującej do przetargu na wysokość stawki czynszowej lokalu użytkowego o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy najmu na wybrany przez współmałżonka lokal użytkowy i zaciągnięcie zobowiązań wynikających  z tego tytułu. 
Wygrywający powinien podpisać umowę najmu w terminie pięciu tygodni od dnia przetargu, tj do dnia 10 sierpnia 2018r. (I termin przetargu) lub do dnia 17.08.2018r. (II termin przetargu). Nie wywiązanie się z podanego terminu bądź uchylenie się od zawarcia umowy jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy najmu lokalu i utratą wadium.

             Informuje się, że wygrywający licytację przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do złożenia weksla gwarancyjnego in blanco zabezpieczającego należność czynszu za okres 3-ch miesięcy lub wpłacenia kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-krotności miesięcznego czynszu brutto ustalonego na dzień zawarcia umowy. Weksel winien być poręczony przez dwie osoby posiadające stałe dochody w wysokości odpowiadającej równowartości co najmniej 150% minimalnego wynagrodzenia za pracę lub emeryta otrzymującego świadczenia emerytalne w wysokości co najmniej 150% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli wysokość 3–krotnego miesięcznego czynszu netto ustalonego na dzień zawarcia umowy przekroczy kwotę 30 000 PLN (trzydzieści tysięcy złotych), Wygrywający przetarg może zabezpieczyć należność z tytułu czynszu wyłącznie poprzez przedłożenie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub kaucji zabezpieczającej wierzytelność w wysokości 3-krotności miesięcznego czynszu brutto ustalonego na dzień zawarcia umowy.

Osoby dokonujące wpłaty wadium, które są najemcami bądź właścicielami lokali użytkowych lub mieszkalnych w zasobach Gminy Zabrze są zobowiązane w dniu wpłaty wadium do przedłożenia zaświadczenia zarządcy, stwierdzającego brak zaległości w opłatach za czynsz i media za zajmowany dotychczas lokal. Osoby posiadające zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec Gminy Miejskiej Zabrze
z tytułu umów cywilnoprawnych nie mogą przystąpić do licytacji, chyba, że uzyskały one zgodę na spłatę zaległości w ratach na podstawie zgody zarządcy lub na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze.

          Najemca, niezależnie od czynszu, jest zobowiązany do pokrywania kosztów ponoszonych przez Wynajmującego z tytułu opłacanego podatku od nieruchomości. Zaznaczamy, że do opłat za lokal będzie doliczony podatek VAT.

 ZBM – TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 Wszelkich informacji o lokalu i warunkach najmu udzielają pracownicy Działu Eksploatacji w siedzibie ZBM – TBS Sp. z o.o., Pl. Warszawski 10, II piętro, pok. 223, osobiście lub telefonicznie (32) 37 33 933 w  godzinach urzędowania.

 Przetarg_Plac_Wolnoci.pdf

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej