Ogłoszenia

Negocjacje na lokal użytkowy

Zabrze, dnia 12.01.2023r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Lista lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w drodze negocjacji stawki czynszowej, stanowiących własność Zarządu Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. od stawki wywoławczej :

  • lokale użytkowe : 5,00 zł netto/m² z minimalnym postąpieniem 1 zł netto/1m²

     

    Lokale użytkowe

Lp.

Adres lokalu kondygnacja

Pow m2

Stan techniczny

Ilość pomieszczeń

Pomieszczenie WC

Wyposażenie w instalacje techniczne

1

Pułaskiego 10

(parter)

83,77

Wymagany remont

5

w lokalu

Instalacja elektryczna, wodno - kanalizacyjna

 

2

Londzina 7/16

(parter)

36,30

Wymagany remont

3

w lokalu

Instalacja elektryczna, wodno - kanalizacyjna

 

3

Stalmacha 16

(parter)

131,22

Wymagany remont

11

w lokalu

Instalacja elektryczna, wodno - kanalizacyjna , gaz

4

Niedziałkowskiego 7

(parter)

56,25

Wymagany remont

3

w lokalu

Instalacja elektryczna, wodno

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 9/2021 Prezesa ZBM-TBS Sp. z o.o. w sprawie stosowania regulaminów przeprowadzania przetargów i negocjacji na wysokość czynszu lokali użytkowych, garaży oraz lokali niebędących lokalami użytkowymi bądź garażami stanowiących własność ZBM-TBS Sp. z o.o. oraz Polecenia Służbowego nr 8/2019 Prezesa ZBM-TBS Sp. z o.o. w sprawie określenia stawki czynszowej za wynajęcie lokali użytkowych stanowiących własność ZBM-TBS Sp. z o.o., a także na podstawie Uchwały nr 44/2021 Zarządu ZBM – TBS Sp. z o.o. z dnia 14.06.2021r. w sprawie określenia wysokości wywoławczych stawek czynszu przy przetargach i negocjacjach na wynajem garaży murowanych, negocjacja stawki czynszu na lokale użytkowe odbędzie się od kwoty 5,00 zł/m2 netto minimalne postąpienie 1,00 zł/m²oraz garaży od stawki wywoławczej 4,50 zł netto/m² z minimalnym postąpieniem 1,00 zł netto /m².

Informacji o lokalach i warunkach najmu można zasięgnąć w pok. 223, lub telefonicznie 37 33 933. Oferty należy składać w Biurze Podawczym tut. Zarządu (II piętro, pokój nr 219) po uprzednim zgłoszeniu się w pok. 223 II p.

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lokalu użytkowego z licytacji bez podania przyczyny.

Wygrywający powinien podpisać umowę najmu w terminie do trzech tygodni od dnia licytacji. Informuje się, że wygrywający licytację przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do złożenia weksla in blanco zabezpieczającego należność czynszu za okres 3 miesięcy. Weksel winien być poręczony przez dwie osoby posiadające stałe dochody lub emeryturę w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wygrywający negocjacje może zabezpieczyć należności z tytułu czynszu również poprzez złożenie Wynajmującemu kaucji zabezpieczającej w wysokości

3 krotności miesięcznego czynszu ustalonego na dzień zawarcia umowy.

Stawka czynszu za piwnice w lokalach użytkowych, w których nie prowadzi się działalności gospodarczej naliczana będzie w oparciu o Uchwałę Nr 163/2008 Zarządu ZBM-TBS Sp. z o.o. z dnia 29.12.2009r. która aktualnie wynosi 2,00 zł/m2 + VAT.

Osoby posiadające zadłużenie z tyt. najmu lokalu, nie będą mogły przystąpić do licytacji. Zaznaczamy, że do wylicytowanego czynszu będzie doliczony 23% podatek VAT.

Najemca niezależnie od płacenia czynszu zobowiązuję się do pokrywania kosztów ponoszonych przez wynajmującego z tytułu opłacanego podatku od nieruchomości, w której znajduję się lokal użytkowy najmowany przez najemcę. Zapłata powyższej należności będzie odbywała się na podstawie faktury VAT wystawianej przez wynajmującego w wysokości obliczonej proporcjonalnie do powierzchni najmowanego lokalu.

Zobowiązuje się wygrywającego licytację do zamontowania w lokalu użytkowym wodomierza w terminie jednego miesiąca od zawarcia umowy. Ponadto zobowiązuje się przyszłego Najemcę lokalu użytkowego do selektywnego gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zabrze. Za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpowiada najemca jako posiadacz zależny i zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miejskim w Zabrze „Deklaracji o wysokości opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w terminie 14-tu dni od podpisania umowy najmu.

Warunki techniczne montażu oraz termin protokolarnego odbioru instalacji i plombowania wodomierza należy uzgodnić z Rejonem Eksploatacji Budynków Nr VI przy Pl. Warszawskim 10 w Zabrzu.

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej