Ogłoszenia

Negocjacje na lokal użytkowy

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zabrzu oferuje wynajem lokalu użytkowego (budynek po dawnej stolarni), położonego w Zabrzu przy ulicy Kopalnianej 32 na działce nr 1039/410 o łącznej powierzchni 344,32 m² (lokal wymaga przeprowadzenia remontu), od stawki wywoławczej 5,00 zł netto/m², minimalne postąpienie 1,00 zł netto/m² .

Niezależnie od płacenia czynszu Najemca zobowiązuję się do pokrywania kosztów ponoszonych przez Wynajmującego z tytułu opłacanego podatku od nieruchomości.

Osoby zainteresowane wynajmem winny zgłosić się w Dziale Eksploatacji ZBM – TBS Sp. z o.o. – pokój 223, II piętro, celem wypełnienia dokumentów oraz ustalenia terminu przeprowadzenia negocjacji. Informacja o terminie negocjacji zostanie umieszczona na stronie internetowej ZBM – TBS Sp. z o.o. oraz na tablicy ogłoszeń.

Wygrywający negocjacje przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do złożenia weksla gwarancyjnego in blanco zabezpieczającego należność czynszu za okres 3-ch miesięcy lub wpłacenia kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-krotności miesięcznego czynszu brutto ustalonego na dzień zawarcia umowy. Weksel winien być poręczony przez dwie osoby posiadające stałe dochody w wysokości odpowiadającej równowartości co najmniej 150% minimalnego wynagrodzenia za pracę lub emeryta otrzymującego świadczenia emerytalne w wysokości co najmniej 150% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli wysokość 3–krotnego miesięcznego czynszu netto ustalonego na dzień zawarcia umowy przekroczy kwotę 30 000 PLN (trzydzieści tysięcy złotych), wygrywający negocjacje może zabezpieczyć należność z tytułu czynszu wyłącznie poprzez przedłożenie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub kaucji zabezpieczającej wierzytelność w wysokości 3 -krotności miesięcznego czynszu brutto ustalonego na dzień zawarcia umowy.

Wygrywający przetarg powinien podpisać umowę najmu w terminie do trzech tygodni od dnia licytacji. Nie wywiązanie się z podanego terminu bądź uchylenie się od zawarcia umowy jest równoznaczne z rezygnacją z lokalu.

Oględzin lokalu użytkowego i zapoznanie ze stanem technicznym można dokonać zgłaszając się w Dziale Eksploatacji ZBM – TBS Sp. z o.o. Pl. Warszawski 10 pok. 223 tel. 32 373 39 33.

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lokalu z negocjacji bez podania przyczyn,.

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej