Ogłoszenia

Negocjacje na lokal użytkowy

OGŁOSZENIE

Lista lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w drodze negocjacji stawki czynszowej, stanowiących własność Zarządu Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. od stawki wywoławczej:

- lokale użytkowe: 5,00 zł netto/m2 z minimalnym postąpieniem 1 zł netto/m2

 

Lokale użytkowe

Lp.

Adres lokalu kondygnacja

Pow. w m2

Stan techniczny

Ilość pomieszczeń

Pomieszczenie WC

Wyposażenie w instalacje techniczne

1

Londzina 7/16

(parter)

GEZ 639

36,30

wymagany remont

3

w lokalu

elektryczna, wodno-kanalizacyjna

2

Niedziałkowskiego 7

(parter)

56,25

wymagany remont

3

w lokalu

elektryczna, wodno-kanalizacyjna

3

Dąbrowskiego 25/2
(parter)
EU= 58,83 kWh/(m2*rok)
EK=68,49 kWh/(m2*rok)
EP=205,47 kWh(m2*rok)
ECO2=0,02 t CO2/(m2*rok)
Uoze=0,00 %

44,09

wymagany remont

3

brak

elektryczna, wodno- kanalizacyjna

 

Zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 9/2021 Prezesa ZBM-TBS Sp. z o. o. w sprawie stosowania regulaminów przeprowadzania przetargów i negocjacji na wysokość czynszu lokali użytkowych, garaży oraz lokali niebędących lokalami użytkowymi bądź garażami stanowiących własność ZBM-TBS          Sp. z o. o. oraz Polecenia Służbowego Nr 8/2019 Prezesa ZBM-TBS Sp. z o. o. w sprawie określenia stawki czynszowej za wynajęcie lokali użytkowych stanowiących własność ZBM-TBS Sp. z o. o.,            a także na podstawie Uchwały Nr 44/2021 Zarządu ZBM-TBS Sp. z o. o. z dnia 15.06.2021r. w sprawie określenia wysokości wywoławczych stawek czynszu przy przetargach i negocjacjach na wynajem garaży murowanych, negocjacja stawki czynszu na lokale użytkowe odbędzie się od kwoty 5,00 zł/m2 netto minimalne postąpienie 1,00 zł/m2 oraz garaży od stawki wywoławczej 4,50 zł netto/m2                    z minimalnym postąpieniem 1,00 zł/m2.  Informacji o lokalach i warunkach najmu można zasięgnąć       w pok. 210 lub telefonicznie 32 373 39 33. Oferty należy składać w Biurze Podawczym tut. Zarządu            II piętro pok. 219 po uprzednim zgłoszeniu się w pok. 210, II piętro. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lokalu użytkowego z licytacji bez podania przyczyny. Wygrywający powinien podpisać umowę najmu w terminie do trzech tygodni od dnia licytacji. Informujemy, iż wygrywający licytację przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do złożenia weksla in blanco zabezpieczającego należność czynszu za okres 3 miesięcy. Weksel winien być poręczony przez dwie osoby posiadające stałe dochody lub emeryturę w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Wygrywający negocjacje może zabezpieczyć należności z tytułu czynszu również poprzez złożenie Wynajmującemu kaucji zabezpieczającej w wysokości 3 krotności miesięcznego czynszu ustalonego na dzień zawarcia umowy. Stawka czynszu za piwnice w lokalach użytkowych, w których
nie prowadzi się działalności gospodarczej naliczana będzie w oparciu o Uchwałę Nr 163/2008 Zarządu ZBM-TBS Sp. z o. o. z dnia 29.12.2009r. która aktualnie wynosi 2,00 zł/m2 + VAT.
Osoby posiadające zadłużenie z tyt. najmu lokalu, nie będą mogły przystąpić do licytacji.
Zaznaczamy, że do wylicytowanego czynszu będzie doliczony podatek VAT.
Najemca niezależnie od płacenia czynszu zobowiązuje się do pokrywania kosztów ponoszonych przez Wynajmującego z tytułu opłacanego podatku od nieruchomości, w której znajduje się lokal użytkowy najmowany przez Najemcę. Zapłata powyższej należności będzie odbywała się na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wynajmującego w wysokości obliczonej proporcjonalnie do powierzchni najmowanego lokalu.

Zobowiązuje się Wygrywającego licytację do zamontowania w lokalu użytkowym wodomierza                w terminie jednego miesiąca od zawarcia umowy. Ponadto zobowiązuje się przyszłego Najemcę lokalu użytkowego do selektywnego gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zabrze. Za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpowiada Najemca jako posiadacz zależny i zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miejskim Zabrze „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w terminie 14–tu dni od podpisania umowy najmu.

Warunki techniczne montażu oraz termin protokolarnego odbioru instalacji i plombowania wodomierza należy uzgodnić z Rejonem Eksploatacji Budynków Nr VI, pl. Warszawski 10, 41-800 Zabrze,              tel.: 32 271 42 05.

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej