Ogłoszenia

Przetarg na lokal użytkowy

Zabrze, dnia 30.12.2020r.

 

 O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszowej na lokal użytkowy od stawki wyjściowej 10,00 zł/m2 netto minimalne postąpienie 2,00 zł/m2 stanowiący własność ZBM-TBS Spółki z o.o.

 

LOKAL UŻYTKOWY

Lp

Adres lokalu kondygnacja

Pow m2

Stan tech.

Ilość pom.

Pom. WC

Wyposażenie w instalacje techniczne

wadium

1

Niedziałkowskiego 7 (parter)

56,25

do remontu

3

w lokalu

inst.wod., elektryczna,

1 687,00 zł

 

UWAGA: W wyżej wymienionych lokalach użytkowych brak jest możliwości prowadzenia działalności gospodarczej związanej z grami hazardowymi.

Opłata za pomieszczenie piwniczne wynosi 2,50 zł/m² miesięcznie.

Najemca, niezależnie od czynszu, jest zobowiązany do pokrywania kosztów ponoszonych przez Wynajmującego z tytułu opłacanego podatku od nieruchomości.

Pierwsza licytacja odbędzie się w dniu 14 stycznia 2021r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., pl. Warszawski 10, pok. 223. Oferenci zobowiązani są do wpłacenia wadium na konto ZBM – TBS Sp. z o.o. po uprzednim zgłoszeniu się do Działu Eksploatacji – pokój 223, II piętro, celem uzyskania numeru konta niezbędnego do dokonania wpłaty wadium w terminie do dnia 12.01.2021r.

Druga licytacja odbędzie się w dniu 21 stycznia 2021r. o godzinie 12:00

UWAGA: Drugi termin licytacji będzie obejmował lokale użytkowe, które nie zostały wynajęte w pierwszym terminie licytacji.

Oferenci zobowiązani są do wpłacenia wadium na konto ZBM – TBS Sp. z o.o. po uprzednim zgłoszeniu się do Działu Eksploatacji – pokój 223, II piętro, celem uzyskania numeru konta niezbędnego do dokonania wpłaty wadium w terminie do dnia 19.01.2021r.,

Osoby zainteresowane przystąpieniem do licytacji lub ich pełnomocnicy w dniu wpłaty wadium są obowiązani do okazania dowodu osobistego. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lokalu użytkowego lub garażu z licytacji bez podania przyczyn. Wygrywający powinien podpisać umowę najmu w terminie do trzech tygodni od dnia licytacji. Nie wywiązanie się z podanego terminu bądź uchylenie się od zawarcia umowy jest równoznaczne z rezygnacją z lokalu i utratą wadium na rzecz tut. Zarządu. Wadium złożone przez wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi i zostaje wliczone na poczet przyszłego czynszu liczonego bez mediów. Wadium złożone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi, niezwłocznie po zakończeniu licytacji w kasie organizatora przetargu Informuje się, że wygrywający licytację przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do złożenia weksla gwarancyjnego in blanco zabezpieczającego należność czynszu za okres 3. miesięcy lub wpłacenia kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-krotności miesięcznego czynszu ustalonego na dzień zawarcia umowy. Weksel winien być poręczony przez dwie osoby posiadające stałe dochody w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, bądź emeryta otrzymującego świadczenia emerytalne w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Osoby dokonujące wpłaty wadium, które są najemcami bądź właścicielami lokali użytkowych lub mieszkalnych w zasobach Gminy Zabrze są zobowiązane w dniu wpłaty wadium do przedłożenia zaświadczenia zarządcy, stwierdzającego brak zaległości w opłatach za czynsz i media za zajmowany dotychczas lokal. Osoby posiadające zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec Gminy Miejskiej Zabrze z tytułu umów cywilnoprawnych nie mogą przystąpić do licytacji, chyba, że uzyskały one zgodę na spłatę zaległości w ratach na podstawie zgody zarządcy lub na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze. Zaznaczamy, że do wylicytowanego czynszu będzie doliczony 23% podatek VAT. Najemca, niezależnie od czynszu, jest zobowiązany do pokrywania kosztów ponoszonych przez Wynajmującego z tytułu opłacanego podatku od nieruchomości. Przed przystąpieniem do licytacji należy zapoznać się z Regulaminem przeprowadzania przetargów na wysokość stawki czynszowej za wynajęcie lokali użytkowych i garaży, który jest dostępny w tut. Zarządzie II piętro, pokój nr 223 – Dział Eksploatacji i na stronie internetowej www.zbm-tbs.zabrze.ploraz zestanem technicznym lokalu, który podlega licytacji.

Informacje o lokalach i warunkach najmu udzielane są w ZBM – TBS Sp. z o.o., pl. Warszawski 10, Dział Eksploatacji, II piętro, pok. 223, w godzinach urzędowania lub telefonicznie, (32) 37 33 933.

 

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej