Ogłoszenia

OGŁOSZENIE


Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszowej na pomieszczenie gospodarcze nietrwale związane z gruntem o konstrukcji samonośnej – metalowej stanowiące własność ZBM-TBS Spółki z o.o. od stawki wyjściowej 4,00 zł/m2 netto minimalne postąpienie 0,50 zł , położonego na terenie miasta Zabrze. 

Lp

Adres lokalu kondygnacja

Pow m2

Stan tech.

Ilość pom.

Pom. WC

Wyposażenie w instalacje techniczne

wadium

1

Pułaskiego 10

18,00

dobry

1

brak

brak

216,00 zł

 Pierwsza licytacja odbędzie się w dniu 22.11.2018r. o godzinie 12.00 w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., pl. Warszawski 10, III piętro świetlica. Oferenci zobowiązani są do wpłacenia wadium w dniu 19 lub 20 listopada 2018r. w kasie tut. Zarządu II piętro pokój 220 w godz. 9.00 – 13.00 po uprzednim zgłoszeniu się do Działu Eksploatacji – pokój 223, II piętro, celem wydania dokumentu uprawniającego do dokonania wpłaty wadium.

 Druga licytacja odbędzie się w dniu 29.11.2018r. o godz. 12.00 – wpłata wadium dnia 26 i 27 listopada 2018r. w godz. 9.00 – 13.00.

 Osoby zainteresowane przystąpieniem do licytacji lub ich pełnomocnicy w dniu wpłaty wadium są obowiązani do okazania dowodu osobistego. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lokalu użytkowego,pomieszczenia gospodarczego lub garażu z licytacji bez podania przyczyn. Wygrywający powinien podpisać umowę najmu w terminie do trzech tygodni od dnia licytacji. Nie wywiązanie się z podanego terminu bądź uchylenie się od zawarcia umowy jest równoznaczne z rezygnacją z lokalu ,pom.gospodarczego lub garażu i utratą wadium na rzecz tut. Zarządu. Wadium złożone przez wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi i zostaje wliczone na poczet przyszłego czynszu liczonego bez mediów. Wadium złożone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi, niezwłocznie po zakończeniu licytacji w kasie organizatora przetargu.

Osoby dokonujące wpłaty wadium, które są najemcami bądź właścicielami lokali użytkowych lub mieszkalnych w zasobach Gminy Zabrze są zobowiązane w dniu wpłaty wadium do przedłożenia zaświadczenia zarządcy, stwierdzającego brak zaległości w opłatach za czynsz i media za zajmowany dotychczas lokal. Osoby posiadające zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec Gminy Miejskiej Zabrze z tytułu umów cywilnoprawnych nie mogą przystąpić do licytacji, chyba, że uzyskały one zgodę na spłatę zaległości w ratach na podstawie zgody zarządcy lub na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze. Zaznaczamy, że do wylicytowanego czynszu będzie doliczony 23% podatek VAT. Najemca, niezależnie od czynszu, jest zobowiązany do pokrywania kosztów ponoszonych przez Wynajmującego z tytułu opłacanego podatku od nieruchomości. Przed przystąpieniem do licytacji należy zapoznać się z Regulaminem przeprowadzania przetargów na wysokość stawki czynszowej za wynajęcie lokali użytkowych i garaży, który jest dostępny w tut. Zarządzie II piętro, pokój nr 223 – Dział Eksploatacji i na stronie internetowej www.zbm-tbs.zabrze.ploraz zestanem technicznym lokalu, który podlega licytacji.

Informacje o lokalach i warunkach najmu udzielane są w ZBM – TBS Sp. z o. o., pl. Warszawski 10, Dział Eksploatacji, II piętro, pok. 223, w godzinach urzędowania lub telefonicznie, (32) 37 33 933.

PRZETARG_POMIESZCZENIE_GOSPODARCZE.pdf


 

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej