Ogłoszenia

WOLNE LOKALE UŻYTKOWE


Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszowej dla lokali użytkowych od stawki wyjściowej 10,00 zł/m2 netto, minimalne postąpienie 1,00zł/m² netto położonych na terenie miasta Zabrze.

LOKALE UŻYTKOWE

LP

ADRES LOKALU

ZASÓB

POW. LOKALU m2

WYMAGANY REMONT

ILOŚĆ POMIE-

SZCZEŃ

WC

 

DOTYCHCZASO WA DZIAŁALNOŚĆ

INSTALACJE W LOKALU

WADIUM

1

Kosmowskiej 40
(parter)

HU

15,00 m²

do odnowienia

1

w lokaluhandel

 

 

elektryczna, wod.-kan.

450 zł

2

Wolności 106A
(parter)

HU

31,20 m²

do odnowienia

4

brak

handel

elektryczna

936 zł

3

Sienkiewicza 18 (parter)

F

75,80 m²

do remontu

4

w lokalu

handel - usługi

Elektryczna, wod. - kan

2274 zł

UWAGA: W wyżej wymienionych lokalach użytkowych brak jest możliwości prowadzenia działalności gospodarczej związanej z grami hazardowymi.

W przypadku zmiany branży w wylicytowanym lokalu wygrywający zobowiązany jest na własny koszt i we własnym zakresie dokonać przekwalifikowania lokalu na branżę zadeklarowaną w przetargu, a przed przystąpieniem do przetargu dokonać sprawdzenia w Urzędzie Miejskim w Zabrzu - Wydział Budownictwa ul. Powstańców Śl. 5-7 (stary budynek, pokój 509, IV piętro) o braku obostrzeń co do rodzaju prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej w wylicytowanym lokalu użytkowym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Pierwsza licytacja odbędzie się w dniu 3 października 2019r. o godzinie 12.00 w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., pl. Warszawski 10, III piętro świetlica. Oferenci zobowiązani są do wpłacenia wadium w dniu 30 września lub 1 października 2019r. w kasie tut. Zarządu II piętro pokój 220 w godz. 9.00 – 12.00 po uprzednim zgłoszeniu się do Działu Eksploatacji – pokój 223, II piętro, celem wydania dokumentu uprawniającego do dokonania wpłaty wadium.

Druga licytacja odbędzie się w dniu 10 października 2019r. o godz. 12.00 – wpłata wadium w dniach 7 lub 8 października 2019r. w godz. 9.00 – 12.00.

Do licytacji mogą przystąpić osoby prowadzące działalność gospodarczą osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnik w dniu licytacji jest obowiązany przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa do występowania i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz mocodawcy w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa rodzajowego w formie pisemnej poświadczonego wcześniej przez pracownika Działu Eksploatacji tut. Zarządu.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do licytacji lub ich pełnomocnicy w dniu wpłaty wadium są obowiązani do przedstawienia następujących dokumentów:

  • dokumentu tożsamości,

  • kserokopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodarczej oświadczenie, że przedłożony zostanie wpis do CEIDG w terminie do 30 dni po podpisaniu umowy najmu)

  • kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON,

  • kserokopię decyzji o nadaniu NIP,

  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku osób nie prowadzących działalności gospodarczej,

  • oświadczenie współmałżonka osoby przystępującej do przetargu na wysokość stawki czynszowej lokalu użytkowego/garażu/dzierżawy terenu o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy najmu na wybrany przez współmałżonka lokal użytkowy/garaż/dzierżawę terenu i zaciągnięcie zobowiązań wynikających z tego tytułu.

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lokalu użytkowego lub garażu z licytacji bez podania przyczyn. Wygrywający powinien podpisać umowę najmu w terminie do trzech tygodni od dnia licytacji. Nie wywiązanie się z podanego terminu bądź uchylenie się od zawarcia umowy jest równoznaczne z rezygnacją z lokalu i utratą wadium.

Informuje się, że wygrywający licytację przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do złożenia weksla gwarancyjnego in blanco zabezpieczającego należność czynszu za okres 3-ch miesięcy lub wpłacenia kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-krotności miesięcznego czynszu brutto ustalonego na dzień zawarcia umowy. Weksel winien być poręczony przez dwie osoby posiadające stałe dochody w wysokości odpowiadającej równowartości co najmniej 150% minimalnego wynagrodzenia za pracę lub emeryta otrzymującego świadczenia emerytalne w wysokości co najmniej 150% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli wysokość 3–krotnego miesięcznego czynszu netto ustalonego na dzień zawarcia umowy przekroczy kwotę 30 000 PLN (trzydzieści tysięcy złotych), Wygrywający przetarg może zabezpieczyć należność z tytułu czynszu wyłącznie poprzez przedłożenie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub kaucji zabezpieczającej wierzytelność w wysokości 3 -krotności miesięcznego czynszu brutto ustalonego na dzień zawarcia umowy.

Osoby dokonujące wpłaty wadium, które są najemcami bądź właścicielami lokali użytkowych lub mieszkalnych w zasobach Gminy Zabrze są zobowiązane w dniu wpłaty wadium do przedłożenia zaświadczenia zarządcy, stwierdzającego brak zaległości w opłatach za czynsz i media za zajmowany dotychczas lokal. Osoby posiadające zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec Gminy Miejskiej Zabrze z tytułu umów cywilnoprawnych nie mogą przystąpić do licytacji, chyba, że uzyskały one zgodę na spłatę zaległości w ratach na podstawie zgody zarządcy lub na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze. Zaznaczamy, że do wylicytowanego czynszu będzie doliczony podatek VAT.

Najemca, niezależnie od czynszu, jest zobowiązany do pokrywania kosztów ponoszonych przez Wynajmującego z tytułu opłacanego podatku od nieruchomości. Przed przystąpieniem do licytacji należy zapoznać się z Regulaminem przeprowadzania przetargów na wysokość stawki czynszowej za wynajęcie lokali użytkowych i garaży, który jest dostępny na stronie Internetowej www.zbm-tbs.zabrze.pl.

Informacje o lokalach i warunkach najmu udzielane są w siedzibie ZBM – TBS Sp. z o.o. pl. Warszawski 10, Dział Eksploatacji, II piętro, pok. 223, w godzinach urzędowania lub telefonicznie (32) 37 33 933.

przetarg.pdf

 

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej