Aktualności

UWAGA

WARUNKI DOSTĘPU  PRZEDSIĘBIORCÓW TEELKOMUNIKACYJNYCH
DO NIERUCHOMOŚCI

            W związku ze zmianą ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z dnia 9 czerwca 2016 (Dz.U. z 2016 r. poz. 903), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2016r., obowiązki właścicieli, użytkowników wieczystych i zarządców nieruchomości nie będących przedsiębiorstwami telekomunikacyjnymi zostały rozszerzone: zmianie uległ m. in. przepis art. 30 ustawy.

1. Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (zwany dalej: ZBM – TBS) zapewnia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, dostęp do należących do niego oraz zarządzanych przez niego budynków.

2. ZBM – TBS zapewnia dostęp do nieruchomości w celu wykorzystania istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego lub instalacji telekomunikacyjnej, za odrębną zgodą właścicieli przyłącza lub instalacji.

3. W przypadku braku przyłącza w budynku, ZBM – TBS umożliwia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu doprowadzenie przyłącza telekomunikacyjnego aż do punktu styku.

4. ZBM – TBS umożliwia wykonanie instalacji telekomunikacyjnej budynku o przepustowości co najmniej 30 Mb/s, w przypadku braku takiej instalacji, niedostępności istniejącej instalacji lub gdy istniejąca instalacja nie odpowiada zapotrzebowaniu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. 

5. ZBM – TBS umożliwia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu korzystanie z punktu styku.

6. ZBM - TBS umożliwia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu odtworzenie przyłącza telekomunikacyjnego lub wykonanie instalacji telekomunikacyjnej budynku, które uległy likwidacji, zniszczeniu, uszkodzeniu lub wymagają modernizacji lub przebudowy.

7. W celu uzgodnienia kwestii technicznych, związanych z określeniem sposobu i terminów udostępnienia nieruchomości, wykonania robót instalacyjnych,  jak również przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego zasad odpłatności, przedsiębiorcy telekomunikacyjni powinni kontaktować się z:

Zarząd Budynków Mieszkaniowych -Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, pl. Warszawski 10,  e-mail: wyślij wiadomość   tel. 32 37 33 910.


8. W przypadku, gdy ZBM – TBS jest właścicielem kabla telekomunikacyjnego, instalacji telekomunikacyjnej budynku lub przyłącza telekomunikacyjnego, ZBM – TBS udostępni przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu przyłącze, instalację czy też całość lub część kabla telekomunikacyjnego, w tym włókno światłowodowe, o ile doprowadzenie przyłącza telekomunikacyjnego, wykonanie instalacji telekomunikacyjnej, doprowadzenie kolejnego kabla telekomunikacyjnego lub umieszczenie takiego kabla w istniejącej kanalizacji kablowej byłoby ekonomicznie nieopłacalne lub technicznie niemożliwe. Każdorazowe udostępnienie w/w elementów wymaga uzgodnienia z ZBM -TBS.

9.  Dostęp do nieruchomości, o którym mowa w pkt. od 1  do 5 oraz pkt 8 jest nieodpłatny.

10. ZBM – TBS umożliwia operatorom, podmiotom, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, oraz jednostkom samorządu terytorialnego wykonującym działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1, umieszczanie na nieruchomościach, należących do ZBM - TBS lub przez ZBM - TBS zarządzanych, obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, w celu niezwiązanym z zapewnieniem telekomunikacji w budynku znajdującym się na tej nieruchomości.

11. Zamiar umieszczenia obiektów lub urządzeń, wskazanych w pkt. 10, powinien zostać każdorazowo zgłoszony do ZBM – TBS.

12. ZBM – TBS zastrzega sobie prawo do odmowy zgody na zamieszczenie obiektów lub urządzeń, o których mowa w pkt. 10, w przypadku, gdy może to utrudnić lub uniemożliwić racjonalne korzystanie z nieruchomości lub może prowadzić do zmniejszenia wartości nieruchomości oraz w przypadku, gdy nie jest właścicielem nieruchomości.

13. Korzystanie z nieruchomości, o którym mowa w pkt 10, jest odpłatne.

Warunki_korzystania_z_nieruchomosci_dla_przedsiebiorcow_telekomunikacyjnych.pdf

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej