Aktualności

RODO - WAŻNE!!!

 

Mając na uwadze rozpoczęcie z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ.U.UE. L.2016.119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych bądź RODO), Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. (zwanym dalej ZBM-TBS Spółka z o.o.) Informuje, iż z dniem 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez ZBM-TBS Spółka z o.o.

 

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ZBM-TBS Spółka z o.o. informuje, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniżej wskazane informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Zabrzu (41-800) Plac Warszawski 10, www.zbm‑tbs.zabrze.pl.

2. ZBM-TBS Spółka z o.o. wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e‑mail wyślij wiadomość, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, a w zakresie, w jakim podanie danych jest fakultatywne, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

a) podmioty świadczące na rzecz ZBM – TBS Spółka z o.o. usługi niezbędne do realizacji zawartej z Panią/Panem umowy, w tym m.in.: usługi związane z dostarczeniem i rozliczeniem energii cieplnej, wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, dochodzenia należności oraz usługi prawne, usługi informatyczne, usługi ubezpieczeniowe,

b) banki w zakresie realizacji płatności,

c) operatorzy pocztowi,

d) organy uprawnione do otrzymywania Pani/Pana danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a w przypadku podania danych fakultatywnie, do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ZBM-TBS Spółka z o.o. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem (dla celów dowodowych ZBM-TBS Spółka z o.o. prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej).

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez ZBM-TBS Spółka o.o. w celach zawarcia i realizacji umowy, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych, jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych wymaganych przez ZBM-TBS Spółka o.o., będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

       ZARZĄD ZBM-TBS Sp. z o.o.

 

 

 

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej