Aktualności

OGŁOSZENIE

Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zabrzu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zabrzu przy ulicy Nawrata, obejmującej działki nr 1840/42 i 2716/42, stanowiącej własność ZBM – TBS Sp. z o.o. w Zabrzu

 Działka przy ulicy Nawrata w Zabrzu:

 Numer działki: 1840/42 i 2716/42

 Powierzchnia: 1252,00 m²

 Położenie: nieruchomość położona jest w śródmiejskiej części miasta, przy skrzyżowaniu ulic Nawrata i Poprzecznej

 Księga wieczysta: nr GL1Z/00049909/0

 Prawo: własność

 Kształt nieruchomości: zbliżony do prostokąta, korzystny do zagospodarowania

 Układ komunikacyjny: korzystny – dobry dojazd do nieruchomości, dostęp do drogi publicznej – drogi gminnej

 Uzbrojenie działki - dostęp do instalacji:

- sieć energetyczna,

- sieć kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, deszczowej,

- sieć teletechniczna,

- sieć gazowa

Zagospodarowanie nieruchomości: nieruchomość nie jest zabudowana. Przez działkę 2716/42 przebiega sieć gazowa, wodna i energetyczna

 Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich

CENA WYWOŁAWCZA: 176 995,00 zł

 Minimalne postąpienie: 1800,00 zł

 Wadium: 9000,00 zł

 Wadium należy wnieść przelewem najpóźniej do dnia 01.02.2019r. na konto ZBM – TBS Sp. z o.o. w Zabrzu nr 70 1240 4227 1111 0000 4847 9929

Za termin wniesienia wadium uważa się jego wpływ na wskazane wyżej konto.

W tytule przelewu należy podać:

  • adres nieruchomości, której przetarg dotyczy

  • imię i nazwisko osoby/osób licytujących (w przypadku, gdy przelew dokonywany jest z konta innej osoby niż licytująca)

Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży działki, pomniejszona o wniesione wadium, płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

 Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 04.02.2019r. o godzinie 10.00 w siedzibie ZBM – TBS Sp. z o.o. przy pl. Warszawskim 10 w Zabrzu w Sali Konferencyjnej nr 307, III piętro.

 Warunki uczestnictwa w przetargu:

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu winni przedstawić komisji przetargowej:

  • dokument tożsamości;

  • pełnomocnictwo poświadczone notarialnie, w przypadku pełnomocnika

  • dokument potwierdzający wpłatę wadium

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w terminie 7 dni od daty wygrania postępowania przetargowego, następuje przepadek wadium na rzecz ZBM – TBS Sp. z o.o.

Dodatkowe informacje:

Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się ze stanem technicznym działki. Termin oględzin: od 04.01.2019r. po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Rejonu Eksploatacji Budynków nr VI przy pl. Warszawskim 10, tel. (32) 271 – 42 – 05.

 Zbywający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte nieruchomości ani żadne inne wady, które nie są znane sprzedającemu w dniu zbycia nieruchomości.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania przedmiotu przetargu z licytacji bez podania przyczyn.

 Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń ZBM- TBS Sp. z o.o. w Zabrzu na II piętrze budynku przy pl. Warszawskim 10 oraz opublikowano na stronie internetowej ZBM – TBS Sp. z o.o. w zakładce AKTUALNOŚCI, jak również w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wyciąg z ogłoszenia zamieszczono w miejscowej prasie.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotowej nieruchomości oraz przetargu udziela Dział Techniczny i Realizacji Inwestycji pod nr 32 373 – 39 – 19 lub Dział Eksploatacji pod nr (32) 373 – 39 – 33.

MAPA.pdf

ogloszenie_sprzedaz_dzialki_ul._Nawrata.pdf

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej