Aktualności

Przetarg - Osiedle Zandka

 

P O W I A D O M I E N I E
o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) zwaną dalej Pzp. w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynków na osiedlu Zandka – zarządzanie energią” - I etap obejmujący budynki mieszkalne wielorodzinne przy ulicy Bytomskiej 3, 3a, 3b oraz Krakusa 6,
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Kwota

netto

VAT

Kwota brutto

2

PROFIL Sp. z o.o. 
Biuro Usług Architektonicznych
ul. Przyjemna 14
41-506 Chorzów

220 000,00 zł

50 600,00 zł

270 600,00 zł

 Uzasadnienie wyboru:

 Złożona oferta w/w Wykonawcy spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę przyznanych punktów.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Punktacja

 

1

ENEPROJEKT
Adam Dziamski
ul. Unii Lubelskiej 3/413
61-249 Poznań

94 pkt.

2

PROFIL Sp. z o.o. 
Biuro Usług Architektonicznych
ul. Przyjemna 14
41-506 Chorzów

100 pkt.

 Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp., w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust.2 ustawy Pzp.

Równocześnie zawiadamiamy, iż Wykonawcy przysługuje odwołanie od niezgodnej
z przepisami ustawy Pzp. czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.,
z zastrzeżeniem art.180 ust.2 ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych
w art.182 oraz art.180 ust. 4 ustawy Pzp.

Ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf

 

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej