Informacja o zaświadczeniu o niezaleganiu lub stanie zaległości za lokal

Warunki wydania zaświadczenia o niezaleganiu lub stanie zaległości za lokal
Osoby zainteresowane uzyskaniem zaświadczenia o niezaleganiu lub stanie zaległości za lokal zobowiązane są złożyć poniżej określone dokumenty:

1. Wniosek (w formie pisemnej przedłożony w siedzibie Spółki lub REB,bądź przesłany w drodze e-mail). We wniosku należy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na otrzymanie faktury za opłatę manipulacyjną drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail: ………………………………………….…..”

2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty manipulacyjnej.

 

Opłata manipulacyjna
Za złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stanie zaległości należy uiścić opłatę manipulacyjną za wykonywanie usługi weryfikacji i sporządzenia zaświadczenia o niezaleganiu lub stanie zaległości w wysokości 50,00 zł.

Opłatę należy dokonać na rachunek bankowy:

Nazwa rachunku: ZBM-TBS Sp. z o.o. Zabrze pl. Warszawski 10

Numer rachunku: 70 1240 4227 1111 0000 4847 9929

Tytułem: opłata manipulacyjna za zaświadczenie (proszę podać adres lokalu)

Uiszczona opłata manipulacyjna nie podlega zwrotowi.

Biuletyn informacji publicznej