Dział Techniczny i Realizacji Inwestycji

Kierownik Działu: Piotr Wicik

tel.: 32 37-33-919, 32 37-33-920, 32 37-33-957, 32 37-33-931
e-mail: 


Do zadań działu w zakresie spraw technicznych należy:

 • Przygotowanie i przeprowadzanie postępowań na dostawy, usługi, roboty budowlane zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Sporządzanie umów i zleceń na roboty remontowe, dostawy, usługi oraz aneksów.
 • Obsługa konkursów ofert na remonty, termomodernizacje, pogotowie awaryjne, przeglądy techniczne itp.
 • Opracowywanie planowanych kosztów na dany rok wraz z prowadzeniem sprawozdawczości w zakresie działalności działu.

Do zadań działu w zakresie obsługi procesów inwestycyjnych należy:

 • Współpraca z biurami projektów, inspektorami nadzoru.
 • Bieżący nadzór i koordynacja procesu inwestycyjnego pod względem formalnym i finansowym
 • Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi i finansującymi inwestycje
  • prowadzenie działań związanych z pozyskiwaniem krajowych środków finansowych,
  • przygotowanie wniosków aplikacyjnych i kompletowanie niezbędnej dokumentacji,
  • rozliczenie pozyskanych środków finansowych oraz sprawozdawczość w tym zakresie.


Do zadań działu w zakresie prowadzenia spraw związanych z nieruchomościami TBS:

 • Informowanie zainteresowanych o warunkach wynajmu lokali w systemie TBS.
 • Przyjmowanie, sprawdzanie i rejestrowanie wniosków o wynajem lokali wybudowanych w systemie TBS.
 • Organizowanie i uczestnictwo w posiedzeniach komisji mieszkaniowej.
 • Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów na dostawy mediów i usług dla nowych nieruchomości TBS.
 • Zawieranie umów w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali.
Biuletyn informacji publicznej