Dział Techniczny i Realizacji Inwestycji

Kierownik Działu: Piotr Wicik

tel.: 32 37-33-919, 32 37-33-920, 32 37-33-926, 32 37-33-931
e-mail: 


Do zadań działu w zakresie spraw technicznych należy:

 • Sporządzanie umów i zleceń na roboty remontowe, konserwacyjne i przeglądy
 • Obsługa zamówień publicznych i konkursów ofert
 • Nadzorowanie robót remontowych w zasobach Spółki w branży ogólnobudowlanej, instalacyjnej i elektrycznej
 • Opracowywanie planów remontowych wraz z prowadzeniem sprawozdawczości oraz analiz w zakresie działalności technicznej

Do zadań działu w zakresie zamówień publicznych należy:

 • Przygotowanie i przeprowadzanie postępowania przetargowego na dostawy, usługi, roboty budowlane w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań w trybie zapytania ofertowo – cenowego tj. poniżej 30 tys. euro.
 • Sporządzanie umów oraz aneksów do umów, zleceń, zamówień.

Do zadań działu w zakresie obsługi procesów inwestycyjnych należy:

 • Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi i finansującymi inwestycje:
  • prowadzenie działań związanych z pozyskiwaniem krajowych i zagranicznych środków finansowych,
  • przygotowanie wniosków aplikacyjnych i kompletowanie niezbędnej dokumentacji,
  • rozliczenie pozyskanych środków finansowych oraz sprawozdawczość w tym zakresie;
 • Współpraca z biurami projektów, inspektorami nadzoru.
 • Bieżący nadzór i koordynacja procesu inwestycyjnego pod względem formalnym i finansowym.

Do zadań działu w zakresie prowadzenia spraw związanych z nieruchomościami TBS:

 • Informowanie zainteresowanych o warunkach wynajmu lokali w systemie TBS z przygotowaniem materiałów informacyjnych.
 • Przyjmowanie, sprawdzenie i rejestrowanie wniosków o wynajem lokali wybudowanych w systemie TBS.
 • Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów na dostawy mediów i usług dla nowych nieruchomości TBS.
 • Zawieranie umów przedwstępnych lokali oraz umów o partycypację w kosztach budowy.
Biuletyn informacji publicznej