Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

 

Lista lokali użytkowych i garaży przeznaczonych do wynajęcia w drodze negocjacji stawki czynszowej, stanowiących własność Zarządu Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., od stawki wywoławczej 5,00 zł netto/m² z minimalnym postąpieniem 1 zł netto/1m² oraz garaży od stawki wywoławczej 2,00 zł netto/m² z minimalnym postąpieniem 0,50 zł netto /1m²

Lp.

Adres lokalu kondygnacja

Pow m2

Stan techniczny

Ilość pomieszczeń

Pomieszczenie WC

Wyposażenie w instalacje techniczne

1

Św. Floriana 26
(parter)

37,99

Wymagany remont

2

brak możliwość montażu urządzeń sanitarnych

Instalacja elektryczna, wodna, kanalizacyjna

2

Dąbrowskiego 25/2
(parter)

44,09

Wymagany remont

4

brak w lokalu

Instalacja elektryczna, wodno - kanalizacyjna

3

Niedziałkowskiego 7
(parter)

85,24

Wymagany remont

4

w lokalu

Instalacja elektryczna, wodno - kanalizacyjna

4

Londzina 7/16
(parter)

36,30

Wymagany remont

3

w lokalu

Instalacja elektryczna, wodno - kanalizacyjna

5

Kopalniana 32
(parter)

344,32

Wymagany remont

5

brak

Instalacja elektryczna do wymiany, konieczność wykonania przyłącza

6

Skłodowskiej 1/8
(parter)

65,22

Wymagany remont

4

w lokalu

Instalacja elektryczna, wodno - kanalizacyjna

  Zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2009 Wewnętrznym Prezesa ZBM-TBS Sp. z o.o. w sprawie stosowania regulaminów przeprowadzania przetargów i negocjacji na wysokość stawki czynszowej za wynajęcie lokali użytkowych lub garaży, stanowiących własność ZBM-TBS Sp. z o.o., oraz regulaminu wynajmowania lokali użytkowych i garaży (załącznik Nr 2 i 3 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 12/2009), a także na podstawie Polecenia Służbowego Nr 18/2009 Prezesa ZBM-TBS Sp. z o.o. w sprawie określenia stawki czynszowej za wynajęcie lokali użytkowych lub garaży stanowiących własność ZBM-TBS Sp. z o.o., negocjacja stawki czynszu na lokale użytkowe odbędzie się od kwoty 5,00 zł/m2 netto minimalne postąpienie 1,00 zł/m²oraz garaży od stawki wywoławczej 2,00 zł netto/m² z minimalnym postąpieniem 0,50 zł netto /1m².

  Informacji o lokalach i warunkach najmu można zasięgnąć w pok. 223, lub telefonicznie 37 33 933. Oferty należy składać w Biurze Podawczym tut. Zarządu (II piętro, pokój nr 219) po uprzednim zgłoszeniu się w pok. 223 II p.

 Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lokalu użytkowego z licytacji bez podania przyczyny.

 Wygrywający powinien podpisać umowę najmu w terminie do trzech tygodni od dnia licytacji. Informuje się, że wygrywający licytację przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do złożenia weksla in blanco zabezpieczającego należność czynszu za okres 1 roku. Weksel winien być poręczony przez dwie osoby posiadające stałe dochody lub emeryturę w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wygrywający negocjacje może zabezpieczyć należności z tytułu czynszu również poprzez złożenie Wynajmującemu kaucji zabezpieczającej w wysokości 6 krotności miesięcznego czynszu ustalonego na dzień zawarcia umowy.

Stawka czynszu za piwnice w lokalach użytkowych, w których nie prowadzi się działalności gospodarczej naliczana będzie w oparciu o Uchwałę Nr 163/2008 Zarządu ZBM-TBS Sp. z o.o. z dnia 29.12.2009r. która aktualnie wynosi 2,00 zł/m2 + VAT.

 Osoby posiadające zadłużenie z tyt. najmu lokalu, nie będą mogły przystąpić do licytacji. Zaznaczamy, że do wylicytowanego czynszu będzie doliczony 23% podatek VAT.

 Najemca niezależnie od płacenia czynszu zobowiązuję się do pokrywania kosztów ponoszonych przez wynajmującego z tytułu opłacanego podatku od nieruchomości, w której znajduję się lokal użytkowy najmowany przez najemcę. Zapłata powyższej należności będzie odbywała się na podstawie faktury VAT wystawianej przez wynajmującego w wysokości obliczonej proporcjonalnie do powierzchni najmowanego lokalu.

 Zobowiązuje się wygrywającego licytację do zamontowania w lokalu użytkowym wodomierza w terminie jednego miesiąca od zawarcia umowy. Ponadto zobowiązuje się przyszłego Najemcę lokalu użytkowego do selektywnego gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zabrze. Za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpowiada najemca jako posiadacz zależny i zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miejskim w Zabrze „Deklaracji o wysokości opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w terminie 14-tu dni od podpisania umowy najmu.

 Warunki techniczne montażu oraz termin protokolarnego odbioru instalacji i plombowania wodomierza należy uzgodnić z Rejonem Eksploatacji Budynków Nr VI przy ul. Szczęść Boże 1a w Zabrzu.

 LISTA_LOKALI_DO_NEGOCJACJI_POHUTNICZE_09_2017.pdf

 

 

 

 

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej